Paraiškos tiesioginėms išmokoms už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus priėmimas, laukų ribų įbraižymas

Paslaugos aprašymas
Paslauga teikiama asmenims norintiems gauti tiesiogines išmokas už deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus.

Deklaravimo pradžia ir pabaiga kasmet nustatoma Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu;

Kilus neaiškumams dėl paslaugos suteikimo Jūs galite siųsti paklausimą el. paštu zup@vilnius.lt

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Žemės ūkis
Paslaugos suteikimo trukmė
20 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Gedas Šaltinis, tel. 211 2500
Paslaugos vykdytojas
Rimas Mišinis, tel. 211 2073, mob. tel. 860264869
Aprašymas klientui
Pareiškėjas pateikia savivaldybės darbuotojui duomenis:
1. išmatuotų laukų plotų schemą/brėžinį su nurodytais laukų kraštinių ilgiais, laukų kraštinių atstumais iki stabilių kontūrų (pvz.: pastatų, kelių, melioracijos griovių ir pan.), su laukų plotais bei pasėlių pavadinimais;
2. duomenis apie visus disponuojamus pasėlius;
3. esant galimybei, praeitais metais teiktos paraiškos tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti kopiją;
4. fizinis asmuo – pasą, juridinis asmuo – įmonės registracijos pažymėjimą;
5. tikslų adresą pagal gyvenamą vietą, kuriuo būtų galima susisiekti su pareiškėju, telefono numerį;
6. valdos numerį;
7. banko pavadinimą ir atsiskaitomosios sąskaitos numerį.
Papildoma informacija
Paslaugos kaina
Paslauga nemokama
Informacija

1. Ar galima braižyti laukus kontroliniuose žemės sklypuose bl3 ir bl3m?
Kontroliniuose žemės sklypuose bl3 ir bl3m braižyti galima, tačiau paramai tiesioginėms išmokoms skirtas tinkamas plotas prilygintas 0. Pareiškėjai gali prašyti paramos už plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones. Tais atvejais, kai bus prašoma tiesioginių išmokų už laukus ar jų dalis, patenkančius į kontrolinius žemės sklypus bl3 ir bl3m, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos atliks patikras vietoje.

2. Kur kreiptis norint deklaruoti pasėlius?
Pareiškėjas, turintis technines galimybes naudotis elektronine bankininkyste, gali pats deklaruoti pasėlius adresu https://paseliai.vic.lt, pasirinkęs „Prisijungti per el. valdžios vartus“ arba pagal valdos centro adresą kreiptis į seniūnijos darbuotoją arba savivaldybę.

3. Ar galima deklaruoti KŽS bl2 ir bl6?
Kontrolinis žemės sklypas bl6 elektroniniame žemėlapyje nevaizduojamas. Įbraižyti laukus ar jų dalis šiame kontroliniame žemės sklype draudžiama, išmokos už juos nėra mokamos. Kontroliniame žemės sklype bl2 deklaruoti galima įbraižant atskirą (-us) lauką (-us). Laukas (-ai) negali kirsti KŽS ribos. Tais atvejais, kai prašoma tiesioginių išmokų kontroliniuose žemės sklypuose bl2, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos atlieka patikras vietoje.

4. Kodėl kontroliniame žemės sklype (bloke) nėra tinkamo paramai ploto?
Jeigu kontrolinis žemės sklypas duomenų bazėje yra priskirtas mišriai ir užstatytai teritorijai (gkodas bl3, bl3m, bl2) arba 2003 m. buvo blogos agrarinės būklės (gkodas bl2003), kurią nustatė Nacionalinės mokėjimo agentūros Kontrolės departamentas, tai remiantis Žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-171, tokio KŽS tinkamas paramai plotas prilygintas 0.

5. Kodėl nuosavybės dokumentuose yra vienoks plotas, o KŽS (bloke) yra kitoks?
Kontroliniai žemės sklypai yra sudaryti pagal natūralias gamtines ir (arba) dirbtines ar istorines žemės naudojimo ribas ir visiškai nesusiję su nuosavybės teise turimų sklypų ribomis.

6. Po Nacionalinės mokėjimo agentūros patikros vietoje duomenų neatitikimų nerasta, o pinigai vis tiek neišmokami?
Išmokas administruoja Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, kreipkitės į Agentūrą.

7. Kodėl KŽS (blokas) priskirtas palankioms ūkininkauti teritorijoms, nors pagal Žemės ūkio ministro įsakymą turėtų būti nepalankioms?
Dažniausiai tokio sklypo paramai tinkamas plotas yra prilygintas 0. Jei paramai tinkamas plotas yra 0, tai ir jo nepalankumo statusas yra lygus 0.

8. Kodėl suvedus slaptažodį negaliu prisijungti prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos?
Patikrinkite, ar teisingai įvedėte prisijungimo duomenis. Jei esate žemės ūkio veiklos subjektas, įvedęs adresą https://paseliai.vic.lt turite rinktis „Prisijungti per el. valdžios vartus“ bei jungtis per savo elektroninį banką.

9. Ką daryti, jei po deklaravimo pasikeitė KŽS (bloko) plotas ir ribos?
Rašyti prašymą VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui dėl KŽS ribų pasikeitimo. Bus peržiūrėtos KŽS ribas KŽS_DB10LT, riboms pasikeitus apie tai bus informuota Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM bei pareiškėjas.

10. Reikalinga statistinė informacija apie einamaisiais metais deklaruotus pasėlius, kur kreiptis?
Statistinė informacija pagal metus talpinama tinklalapyje (www.vic.lt ->Statistinė informacija -> Paraiškų priėmimo informacinė sistema). Esant poreikiui, papildomos informacijos galima kreiptis į VĮ  Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą raštu.

11. Ar pareiškėjai gali patys ne tik braižyti laukus, bet ir pateikti paraiškas elektroniniu būdu?
Pareiškėjai, turintys technines galimybes naudotis elektronine bankininkyste, nuo 2012 m. balandžio 23 d. iki liepos 10 d. adresu https://paseliai.vic.lt gali patys jungtis prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos,  užpildyti pateiktos paraiškos elektroninę formą ir ją patvirtinti. Paraiškos, pateiktos nuo birželio 16 d. iki liepos 10 d., yra laikomos pateiktos pavėluotai ir už kiekvieną pavėluotą darbo dieną galutinė paramos suma mažinama 1 procentu.

12. Kokia yra prisijungimo prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos suteikimo tvarka fiziniams ir juridiniams asmenims?
Prieiga prie PPIS paskyros įgaliotiems asmenims sukuriama pateikus VĮ Žemės ūkio infomacijos ir kaimo verslo centrui prašymą (nurodant valdos numerį, kontaktinius duomenis) su pridedamu įgaliojimo originalu arba jo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta kopija. Detaliau galite pasiskaityti Žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-171 patvirtintų Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių 21.3.1 punkte.

13. Kada galima teiki paraiškas tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti?
Pasėlių deklaravimo pradžia nustatyta Žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 3D-139 „Dėl žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo bei tiesioginių išmokų žemės ūkio veiklos subjektams teikimo 2012 metais parengiamųjų darbų organizavimo“ (Žin., 2012, 29-1357). 2012 m. paraiškas galima teikti nuo balandžio 23 d. iki birželio 15 d., pavėluotai paraiškas pateikti galima nuo birželio 16 d. iki liepos 10 d. Atkreipiame dėmesį, kad už kiekvieną pavėluotą darbo dieną galutinė paramos suma mažinama 1 procentu.

14. Ar galima lauką braižyti dviejuose kontroliniuose žemės sklypuose?
Įbraižomo lauko riba gali kirsti kontrolinio žemės sklypo bl3 ir (arba) bl3m ribą tik tuo atveju, jeigu kontrolinio žemės sklypo riba natūroje pasikeitusi ir ta dalis lauko yra dirbama (prižiūrima). Įbraižius vientisą lauką, reikia aprašyti kontrolinio žemės sklypo ribų pasikeitimą. KŽS bl1, bl1b ir bl2 ribų kirsti negalima. Juose turi būti įbraižytas (-i) atskiras (-i) laukas (-ai) ir aprašyti KŽS ribų pasikeitimai.

15. Kaip įbraižyti griovius?
Deklaruojamo griovio plotą galima įbraižyti mažesnį arba didesnį nei jis yra natūroje, o paraiškoje pakoreguoti pagal faktiškai tvarkomą melioracijos griovio plotą.

16. Kokiu kodu deklaruoti miško apsaugines juostas?
Miško apsaugines juostas reikia deklaruoti tuo pačiu kodu kaip ir apželdintą mišku plotą.

Informacija atnaujinta
2020-05-11 17:38:09