Pirminė teisinė pagalba

Paslaugos aprašymas
Paslauga teikiama Lietuvos Respublikos piliečiams, kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams, taip pat kitiems Lietuvos Respublikoje bei kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėtai gyvenantiems fiziniams asmenims, kitiems Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ir tiesiogiai taikomuose Europos Sąjungos teisės aktuose nurodytiems asmenims. Asmenys, norintys gauti pirminę teisinę pagalbą, turi kreiptis į savivaldybės, kurioje gyvena, vykdomąją instituciją.

Pirminė valstybės garantuojama teisinė pagalba – Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka teikiama teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir valstybės ir savivaldybių institucijoms skirtų dokumentų rengimas. Pirminė teisinė pagalba apima šio įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytų procesinių dokumentų parengimą, taip pat patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, taikaus ginčo išsprendimo, taikos sutarties parengimo, bet neapima mokesčių administratoriui teikiamų deklaracijų pildymo.
Jeigu nėra galimybės iš karto suteikti pirminę teisinę pagalbą, ji suteikiama ne vėliau kaip 5 dienos nuo kreipimosi dienos.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės rekomendacijas pandemijos metu prioritetas teikiamas pirminės teisinės pagalbos teikimui nuotoliniu būdu.
Gyventojams rekomenduojama kreiptis:
Telefonu:
• 8 5 211 2744
• 8 5 211 2010
• 8 670 25165
El. paštu:
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Papildomą informaciją apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą galima rasti interneto tinklalapyje https://vgtpt.lrv.lt. Ši pagalba yra finansuojama iš Valstybės biudžeto.

Gyventojai, pageidaujantys gauti antrinę teisinę pagalbą, prašymus ir kitus dokumentus savarankiškai, nuotoliniu būdu gali teikti per teisinių paslaugų informacinę sistemą TEISIS prisijungę adresu www.teisis.lt


Paslaugos kategorija
Civilinė metrikacija; pirminė teisinė pagalba
Paslaugos suteikimo trukmė
5 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Gražvydas Bauba, tel. 211 2010
Paslaugos vadovas
Daiva Stalnionytė, tel. 211 2744, mob. tel. +37061849451
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą
Jūsų (Jūsų atstovaujamojo) identifikacinių, kontaktinių bei kitų kreipimesi dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos bei jos teikimo metu nurodytų asmens duomenų valdytoja – Vilniaus miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188710061, adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected]);
asmens duomenų tvarkymo tikslai: suteikti Jums pirminę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, atsakyti į Jūsų prašymą, suteikti Jums teisinę konsultaciją;
asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis: Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktu, t. y. vykdant teisinę prievolę;
asmens duomenys bus saugomi: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nustatyta tvarka ne ilgiau negu 2 metus, jei ilgesnio termino nenustato teisės aktai;
asmens duomenys gali būti pateikti: gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų kaip įrodymai ar kitoms institucijoms ar įstaigoms, kai tokių duomenų pateikimas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka;
Kreipiantis raštu Jūs turite teisę prašyti:
- leisti susipažinti su savo asmens duomenimis;
- juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;
- pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, [email protected]).
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos asmens duomenų apsaugos pareigūnas, el. p. [email protected].
Informacija atnaujinta
2022-10-11 16:40:17