Pranešimai apie organizuojamus renginius

Paslaugos aprašymas
Paslauga teikiama asmenims, norintiems be leidimo organizuoti renginius Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje.

Leidimo organizuoti renginį nereikia, jei renginio organizatorius ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki renginio pradžios pateikia Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 30-2492/19 patvirtintos formos pranešimą apie organizuojamą renginį ir:
1. renginio metu nebus trukdomas, draudžiamas ar ribojamas transporto priemonių eismas, bus palikta dalis laisvo šaligatvio (pėsčiųjų tako), o renginio organizatoriai ir dalyviai laikysis Kelių eismo taisyklių reikalavimų;
2. organizuojamas nekomercinis renginys;
3. renginio metu nebus koncerto ar pats renginys nėra koncertas arba koncertas, organizuojamas ne Katedros aikštėje, prasideda ne anksčiau kaip 9 val. ir baigiasi tą pačią dieną ne vėliau kaip 22 val.;
4. renginio metu nebus trikdoma viešoji rimtis, asmenų ramybė, poilsis ar darbas;
5. renginio organizatoriai renginio metu ir jam pasibaigus sutvarkys renginio teritoriją bei laikysis Taisyklių reikalavimų;
6. renginio organizatoriai užtikrins, kad renginio metu bus laikomasi Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių ir kitų priešgaisrinės saugos reikalavimų;
7. renginiui Vilniaus parkuose, kurių sąrašą galima rasti naudojantis nuoroda http://www.vilniausparkai.lt/parkai, pritarė viešoji įstaiga „Vilniaus miesto parkai“;
8. renginiui Vilniaus pilių valstybiniame kultūriniame rezervate, kurio teritoriją galima rasti naudojantis nuoroda http://www.vilniauspilys.lt/interaktyvus-zemelapis, pritarė Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija;
9. renginiui Rotušės aikštėje pritarė viešoji įstaiga Vilniaus rotušė;
10. renginiui sporto aikštyne prie Baltojo tilto pritarė jį prižiūrinti įmonė (įstaiga);
11. renginiui Pavilnių ir Verkių regioniniuose parkuose pritarė Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija;
12. renginys netrukdo miesto ar valstybinės reikšmės renginiui;
13. pasiruošimas renginiui (palapinių, kėdžių, stalų, pakylos, scenos, meninės ar kitokios instaliacijos, konstrukcijos ar kitos renginiui organizuoti reikalingos įrangos pastatymas), renginys ir teritorijos pasibaigus renginiui sutvarkymas trunka ne ilgiau kaip 2 kalendorines dienas, o renginio organizatorius užtikrina renginio teritorijos ir joje esančios įrangos apsaugą;
14. renginiui toje pačioje vietoje ir tuo pačiu laiku neprieštarauja kito renginio, kuriam išduotas leidimas organizuoti renginį, organizatoriai;
15. renginio organizatoriai renginio metu užtikrins renginio dalyvių ir žiūrovų saugumą.

Pranešimo apie organizuojamą renginį pateikimas nesuteikia papildomų (išskirtinių) teisių ar laisvių ir negali būti pagrindas riboti kitų asmenų teises ar laisves. Jei toje pačioje vietoje tuo pačiu laiku keli asmenys siekia organizuoti kelis renginius, vėliau pranešimus pateikę asmenys turi prisiderinti prie anksčiau pranešimus pateikusių asmenų organizuojamų renginių arba jų atsisakyti, jei susitarti nepavyksta.

Planuojamus organizuoti renginius ir jų vietas galima rasti Renginių žemėlapyje.

Nekilnojamojo turto registre registruotų žemės sklypų ribas galima pažiūrėti atsidarius svetainę http://www.regia.lt/map/vilniaus_m?lang=0 ir pažymėjus kvadratėlį prie žodžio „Sklypai“.

Tvarkymo ir švaros taisykles galima rasti naudojantis šia nuoroda:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.506405/asr.

Paslauga teikiama trečiu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą, tačiau paslaugos rezultatas (leidimas) atsiimamas ne elektronine forma.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Renginiai, susirinkimai, pirotechnikos naudojimo derinimas
Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Gintarė Mockevičiūtė, tel. (8 5) 211 2308
Paslaugos vadovas
Gintaras Leperskas, tel. (8 5) 219 7930
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. Pranešimas
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Jei Jums nepatogu naudotis mūsų el. paslaugomis, būsime dėkingi sulaukę pasiūlymų, ką ir kaip geriau tobulinti. Vykstant paslaugų gerinimo procesui ar Jūsų patogumui užpildytus ir pasirašytus dokumentus galite atsiųsti el. paštu [email protected]
Paslaugos kaina
Paslauga nemokama
Informacija
Tvarkymo ir švaros taisyklės netaikomos:
1. renginiams uždarose patalpose ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2. religinių švenčių apeigoms ir kulto ceremonijoms, vykstančioms kulto pastatuose ir aplink juos. Jei tokių pastatų prieigose vykstančių švenčių metu bus trukdomas transporto priemonių eismas, apie šiuos trukdymus religinių bendruomenių atstovai prieš 5 darbo dienas privalo raštu pranešti Savivaldybės administracijos direktoriui;
3. renginiams Lietuvos Respublikai ar Savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje teritorijoje, kurią nuomos, panaudos ar kitu teisėtu pagrindu valdo fizinis, privatus juridinis asmuo ar valstybės (savivaldybės) biudžetinė (viešoji) įstaiga (išskyrus Vilniaus pilių valstybinį kultūrinį rezervatą ar jei to prašo teritorijos savininkas, teisėtas valdytojas ar kitas asmuo);
4. renginiams bendrosios nuosavybės teise valdomoje teritorijoje, kurios ne daugiau kaip 50 procentų priklauso Lietuvos Respublikai;
5. reportažų žinių programų ar kitų informacinių laidų filmavimui, ne komerciniam (asmeniniam) naudojimui skirtam filmavimui (fotografavimui) ir filmavimui (fotografavimui), kai nenaudojama scena, pakyla, apšvietimo, kėlimo ar kita įranga (technika), trukdanti pėsčiųjų ar transporto priemonių eismui;
6. renginiams fiziniam ar privačiam juridiniam asmeniui (asmenims) priklausančioje teritorijoje (išskyrus atvejus, kai to prašo teritorijos savininkas, teisėtas valdytojas ar kitas asmuo).
Apskundimo tvarka
Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojų veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Savivaldybės administracijos direktoriui (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius), Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą
Jūsų identifikacinių, kontaktinių bei kitų pranešime nurodytų asmens duomenų valdytoja – Vilniaus miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188710061, adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected]);
asmens duomenų tvarkymo tikslas: sudaryti Jums galimybę pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai pranešimą apie organizuojamą renginį, kuriam nereikia leidimo, bei gauti atsakymą;
asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis: Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 6 straipsnio 1 dalies e punktu, t. y. vykdant užduotį viešojo intereso labui ir atliekant valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas;
asmens duomenys bus saugomi: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nustatyta tvarka – ne ilgiau negu 5 metai, kaip tą nustato teisės aktai;
asmens duomenys gali būti pateikti: kitoms institucijoms ar įstaigoms, kai tokių duomenų pateikimas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka.
Kreipiantis raštu Jūs turite teisę prašyti:
- leisti susipažinti su savo asmens duomenimis;
- juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;
- pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, [email protected]).
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos asmens duomenų apsaugos pareigūnas, el. p. [email protected].
Informacija atnaujinta
2022-09-23 08:11:55