Prašymo įregistruoti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas

Paslaugos aprašymas
Vilnius atviras jauniesiems! Tuokiame ne tik Santuokų rūmuose, bet ir miesto erdvėse – Bernardinų sode, skvere prie Santuokų rūmų, Rotušėje, Reformatų sode ar kitoje Jūsų išsvajotoje vietoje mūsų visų mylimame Vilniuje!
Informacija apie santuokos registravimo vietas Vilniaus mieste, terminus, įkainius, reikalingus dokumentus ir daug kitos naudingos informacijos skelbiama
https://vestuves.vilnius.lt/


Paslauga teikiama norint asmenims pateikti prašymą įregistruoti santuoką. Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo padavimo dienos. Dėl norinčios susituokti moters nėštumo, vieno iš norinčių susituokti asmenų sunkios ligos, išvykimo į tolimojo plaukiojimo reisą ar atlikti karinės užduoties užsienio valstybėje ilgesniam negu trijų mėnesių laikotarpiui, išvykimo į diplomatinę tarnybą santuoka gali būti registruojama praėjus ne mažiau kaip dviem savaitėms nuo prašymo padavimo dienos, Civilinės metrikacijos skyriui pateikus atitinkamos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį nurodytą svarbią priežastį.

Santuokos registravimo ceremonija gali būti organizuojama Civilinės metrikacijos skyriaus patalpose arba norinčių susituokti asmenų pasirinktoje vietoje, esančioje Civilinės metrikacijos skyriaus, registruojančio santuoką, aptarnaujamos savivaldybės teritorijoje, vadovaujantis teisės aktuose nustatytais reikalavimais. Santuoka registruojama sudarant santuokos sudarymo įrašą. Santuoka registruojama laikantis LR civilinio kodekso 3.12–3.17 str. nustatytų santuokos sudarymo sąlygų, dalyvaujant norintiems susituokti asmenims ir dviem liudytojams (bei svečiams).

Paslauga teikiama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje K. Kalinausko g. 21/1, Vilnius. Skyrius dirba nuo pirmadienio iki penktadienio: pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 7.30–12.00 ir 12.45–17.00 val., penktadieniais 8.00–12.00 ir 12.45–15.45 val.
Šeštadienis – santuokų registravimo ceremonijų diena (II aukštas). Sekmadienis – poilsio diena.

Paslauga teikiama trečiu interaktyvumo lygiu. Norintys susituokti asmenys gali pateikti prašymą elektroninio ryšio priemonėmis (pasirašytą ir nuskanuotą prašymą atsiųsti el. paštu [email protected] arba prisijungę per el. paslaugų sistemą MGVDIS), tačiau paslaugos rezultatas – santuokos registravimas – vyksta jauniesiems atvykus į Civilinės metrikacijos skyrių arba į pasirinktą vietą santuokai įregistruoti.

Informacija apie santuokos registravimo vietas Vilniaus mieste, terminus, įkainius, reikalingus dokumentus ir daug kitos naudingos informacijos skelbiama https://vestuves.vilnius.lt/Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Civilinė metrikacija; pirminė teisinė pagalba
Paslaugos suteikimo trukmė
31 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Daina Černiauskienė, tel. 233 5354 (3806)
Paslaugos vadovas
Lina Biekšienė, tel. 204 8966 (2233)
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas;
2. jaunųjų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
3. jei ketinantis susituokti asmuo yra užsienio valstybės pilietis, papildomai pateikiamas jo valstybės kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad jo santuokai nėra kliūčių, legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip ir išverstas į lietuvių kalbą;
4. ištuokos liudijimas (ar jį atitinkantis dokumentas), jei ketinantis susituokti asmuo anksčiau buvo sudaręs santuoką, arba buvusio sutuoktinio mirties liudijimas, jeigu ketinantis susituokti asmuo yra našlys, kai šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registrą. Jeigu vienas iš ketinančių susituokti asmenų yra užsienio valstybės pilietis - užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai (išskyrus pasą) turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip ir išversti į lietuvių kalbą;
5. jei ketinantis susituokti asmuo yra užsienio valstybės pilietis, išskyrus Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečius, taip pat turi būti pateikiamas jo teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje prašymo įregistruoti santuoką pateikimo ir santuokos registravimo metu patvirtinantis dokumentas;
6. asmenys, norintys susituokti pasirinktoje vietoje, patys susitaria su pasirinktos vietos administracija dėl leidimo registruoti santuoką toje vietoje ir, gavę teigiamą Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo sprendimą dėl pasirinktos vietos tinkamumo, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo įregistruoti santuoką pateikimo dienos, pateikia Civilinės metrikacijos skyriui minėtą susitarimą patvirtinantį dokumentą.
Reglamentuojantys teisės aktai
1. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinis kodeksas, 2000 m. liepos 18 d. , Nr. VIII-1864;
2. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03 Nr. XII-2111;
3. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“;
4. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996-06-11, Nr. I-1374;
5. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo“;
6. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 2000-06-13 Nr. VIII-1725;
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“;
8. 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012;
9. 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis;
10. Santuokos registravimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje tvarkos aprašas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 40-464/19;
11. Europos Sąjungos valstybės narės.
12. Sąrašas valstybių, prisijungusių prie 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvencijos dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis;
13. Lietuvos Respublikos asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymas, 2022-01-18 Nr. XIV-903
14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 27 d. nutarimas Nr. 424 „Dėl asmens vardo ir pavardės rašymo asmens tapatybę patvirtinančiuose ir kituose dokumentuose taisyklių patvirtinimo“
15. Lietuvos Respublikos įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties, 2004-04-29 Nr. IX-2206
Informacija
Paslaugos įkainiai:
30 Eur, kai santuoka registruojama Civilinės metrikacijos skyriuje.
Jeigu interesantas pageidauja, jis gali gauti santuokos sudarymo įrašą liudijantį išrašą, už kurį mokamas 4,3 Eur mokestis.

70 Eur, kai santuoka registruojama norinčiųjų susituokti pasirinktoje vietoje.
Jeigu interesantas pageidauja, jis gali gauti santuokos sudarymo įrašą liudijantį išrašą, už kurį mokamas 4,3 Eur mokestis.

Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmokos mokesčio kodas: 52813

Gavėjo bankai ir sąskaitos numeriai:
  • LT74 4010 0510 0132 4763 - AB DNB bankas
  • LT05 7044 0600 0788 7175 - AB SEB bankas
  • LT32 7180 0000 0014 1038 - AB Šiaulių bankas
  • LT74 7400 0000 0872 3870 - Danske Bank A/S LT filialas
  • LT12 2140 0300 0268 0220 - Nordea Bank AB LT skyrius
  • LT24 7300 0101 1239 4300 - AB „Swedbank"
  • LT42 7230 0000 0012 0025 - UAB Medicinos bankas

Mokėjimo būdai:
• Internetu;
• Bankų skyriuose;
• AB „Lietuvos paštas" pašto skyriuose;
• Informacinėse „Maxima“ kasose;
• Mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX;
• UAB „Perlo paslaugos" terminaluose.

Įmokos kvite privalu nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas, o ne giminaičio ir (ar) kito asmens duomenis.
Informacija atnaujinta
2023-01-19 08:37:36