Pritarimas mažosios architektūros ir miesto puošybos objektų įrengimo projektams

Paslaugos aprašymas
Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems Vilniaus mieste įrengti mažosios architektūros ir miesto puošybos objektą, pagal konstrukcijų požymius ir techninius parametrus nepriskiriamą nesudėtingiems statiniams (toliau – objektas).

  • Prašymas ir objekto įrengimo projekto du egzemplioriai pateikiami E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriui.
  • Dokumentus tikrina ir projektui raštiškai pritaria Miesto plėtros departamento Plėtros planavimo skyriaus ir Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus specialistai, bei jei objektas projektuojamas kultūros paveldo objekto teritorijoje, vietovėje ar jos apsaugos zonoje, Kultūros paveldo apsaugos skyriaus specialistas.
  • Projektas registruojamas Savivaldybės kompiuterinėje informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“ ir perduodamas (vienas egzempliorius) į Interesantų aptarnavimo skyrių, kurio specialistas jį išduoda prašymą pateikusiam asmeniui. Atsiimdamas projektą, asmuo pasirašo Savivaldybės interesantams išduodamų dokumentų apskaitos žurnale.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Teritorijų planavimas; statyba; architektūra
Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vadovas
Rūta Matonienė, tel. 211 2516
Paslaugos vykdytojas
Ramunė Vitkauskienė, tel. 211 2524
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Projektas (2 egz.):
3.1. aiškinamasis raštas (objekto paskirtis, įrengimo vieta ir tikslas, architektūrinis-meninis, erdvinis planinis, konstrukcinis sprendimas, naudojamos medžiagos, informacija apie užsakovą ir projekto rengėją);
3.2. objekto tekstas, jei toks numatomas, suderintas su Savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos ir teisenos poskyrio specialistu (vyriausiuoju kalbos tvarkytoju);
3.3. objekto įrengimo Savivaldybės teritorijoje vietos schema;
3.4. objekto brėžinys su pagrindiniais matmenimis (pasirinktu masteliu);
3.5. objekto įrengimo ant pastato (statinio) vaizdas su pagrindiniais matmenimis arba objekto įrengimo vietos planas (M1:500, M1:1000), atliktas ant topografinio inžinerinio plano, kurį išduoda Savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Žemės duomenų skyrius (Topografijos ir kartografijos archyvas);
3.6. objekto architektūrinis-meninis sprendimas (esamos aplinkos vizualizacija, fotomontažas, eskizas);
4. Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Vilniaus miesto teritorinio padalinio specialisto raštiškas pritarimas projektui, jei mažosios architektūros ar miesto puošybos objektas įrengiamas į Kultūros vertybių registrą įrašytoje kultūros paveldo vietovėje, objekte ar jo apsaugos zonoje;
5. Pastato, žemės sklypo ar kito nekilnojamojo daikto, kur numatoma įrengti objektą, nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų kopijos;
6. Pastato, žemės sklypo ar kito nekilnojamojo daikto, kur numatoma įrengti objektą, savininko (bendraturčių) sutikimas.

Pastaba: 4, 5 ir 6 punktuose nurodyti dokumentai (kopijos) pateikiami susegti į bylas kartu su Projektu.
Reglamentuojantys teisės aktai
Informacija atnaujinta
2019-06-07 14:23:35