Pritarimas mažosios architektūros ir miesto puošybos objektų įrengimo projektams

Paslaugos aprašymas
Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems Vilniaus mieste įrengti mažosios architektūros ir miesto puošybos objektą, pagal konstrukcijų požymius ir techninius parametrus nepriskiriamą nesudėtingiems statiniams (toliau – objektas).

  • Prašymas ir objekto įrengimo projekto du egzemplioriai pateikiami Klientų aptarnavimo skyriui.
  • Dokumentus pagal kompetenciją tikrina ir projektui raštiškai pritaria Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Miestovaizdžio poskyrio, Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio ir Projektų patikrinimo poskyrio specialistai, ir, jei objektas projektuojamas kultūros paveldo objekto teritorijoje, vietovėje ar jos apsaugos zonoje - Kultūros paveldo apsaugos poskyrio specialistas, taip pat Infrastruktūros skyriaus specialistas - jei projektuojamas objektas patenka į gatvės raudonųjų linijų zoną, ir Eismo organizavimo skyriaus specialistas - jei projektuojamas objektas gali įtakoti eismo saugumą.
  • Projektas registruojamas Savivaldybės kompiuterinėje informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“ ir perduodamas (vienas egzempliorius) į Klientų aptarnavimo skyrių, kurio specialistas jį išduoda prašymą pateikusiam asmeniui. Atsiimdamas projektą, asmuo pasirašo Savivaldybės klientams išduodamų dokumentų apskaitos žurnale.

KARANTINO METU IR EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS ŠALYJE GALIOJIMO LAIKOTARPIU
projektus kartu su prašymu jiems pritarti galima pateikti šiais būdais:
1. Sukomplektuotą* ir rengėjo pasirašytą projektą (dvi bylas) siųsti Vilniaus miesto savivaldybei paštu Konstitucijos pr. 3, Vilnius;
2. Sukomplektuotą*, rengėjo pasirašytą ir skenuotą projektą - el. paštu savivaldybe@vilnius.lt (iki 10 Mb);
3. Sukomplektuotą*, rengėjo pasirašytą ir skenuotą projektą - per https://epristatymas.post.lt/ (iki 50 Mb).
*projekto sudėtis turi atitikti nurodytąją šios paslaugos aprašyme (žiūr. skiltyje „Aprašymas klientui“).
Karantino metu Vyriausiojo miesto architekto skyriaus specialistai projektus vertina nuotoliniu būdu, informacija apie projekto derinimą ir registravimą talpinama elektroninėje Savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje, o pareiškėjai apie pastabas projekto sprendiniams ar pritarimą projektui informuojami prašyme nurodytu elektroniniu paštu. Paštu gauti projektai su specialistų suderinimo vizomis pareiškėjams bus grąžinami tik pasibaigus karantinui.


Daugiau informacijos teiraukitės Miestovaizdžio poskyrio darbuotojų Ramunės Vitkauskienės (el. p. ramune.vitkauskiene@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2524) ir Daivos Venckienės (daiva.venckiene@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2773)

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Teritorijų planavimas; statyba; architektūra
Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Ramunė Vitkauskienė, tel. 211 2524
Paslaugos vadovas
Vaiva Deveikienė, tel. 211 2470
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Projektas (2 egz.):
3.1. aiškinamasis raštas (objekto paskirtis, įrengimo vieta ir tikslas, architektūrinis-meninis, erdvinis planinis, konstrukcinis sprendimas, naudojamos medžiagos, informacija apie užsakovą ir projekto rengėją);
3.2. objekto tekstas, jei toks numatomas, suderintas su Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos ir teisenos poskyrio specialistu (vyriausiuoju kalbos tvarkytoju);
3.3. objekto įrengimo Savivaldybės teritorijoje vietos schema;
3.4. objekto brėžinys su pagrindiniais matmenimis (pasirinktu masteliu);
3.5. objekto įrengimo ant pastato (statinio) vaizdas su pagrindiniais matmenimis arba objekto įrengimo vietos planas (M1:500, M1:1000), atliktas ant topografinio inžinerinio plano, kurį išduoda Žemės tvarkymo ir administravimo skyrius (kartografinės medžiagos saugykla);
3.6. objekto architektūrinis-meninis sprendimas (esamos aplinkos vizualizacija, fotomontažas, eskizas);
4. Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Vilniaus miesto teritorinio padalinio specialisto raštiškas pritarimas projektui, jei mažosios architektūros ar miesto puošybos objektas įrengiamas į Kultūros vertybių registrą įrašytoje kultūros paveldo vietovėje, objekte ar jo apsaugos zonoje;
5. pastato, žemės sklypo ar kito nekilnojamojo daikto, kur numatoma įrengti objektą, nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų kopijos;
6. pastato, žemės sklypo ar kito nekilnojamojo daikto, kur numatoma įrengti objektą, savininko (bendraturčių) sutikimas.

Pastaba: 4, 5 ir 6 punktuose nurodyti dokumentai (kopijos) pateikiami susegti į bylas kartu su Projektu.
Reglamentuojantys teisės aktai
Informacija atnaujinta
2020-07-20 12:31:48