Specialiųjų reikalavimų nustatymas

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atliko Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ (toliau – IS) modifikavimo darbus, kurių metu buvo kompiuterizuotas specialiųjų reikalavimų išdavimo procesas pagal 2017-01-01 įsigaliojusias Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas. Todėl nuo 2017-05-22 bus nagrinėjami tik per IS „Infostatyba“ pateikti prašymai Specialiesiems reikalavimams gauti.
Specialiesiems reikalavimams gauti pateikiami dokumentai ir nagrinėjimo tvarka nurodyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnyje.
Pastaba: teikiant prašymą vienbučio ar dvibučio gyvenamojo namo Specialiesiems reikalavimams gauti, būtina nurodyti pastato bendrąjį plotą: vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priedu, kai minėtų pastatų bendras plotas didesnis kaip 200 m², būtina atlikti visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Teritorijų planavimas; statyba; architektūra
Paslaugos suteikimo trukmė
10 darbo d.
Paslaugos gavėjas
fizinis / juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Angelija Petrauskienė, tel. 211 2532
Paslaugos vykdytojas
Birutė Tautavičienė, tel. 211 2747
Aprašymas interesantui
Statytojas pateikia:
1. Prašymą ir dokumentus su duomenimis apie žemės sklypą ir statinį (statinių grupę), pagal 1 priede nustatytą formą;
2. Projektinius pasiūlymus, kurie turi būti parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-808 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 13 priedu ir jiems turi būti pritarta vadovaujantis šio reglamento VIII skyriaus nuostatomis;
3. Specialiųjų paveldosaugos reikalavimų kopiją (kai Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytu atveju jie privalomi);
4. Specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir išduotų apsaugos reikalavimų kopiją (kai Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodytu atveju jie privalomi);
5. Papildomus dokumentus:
5.1. nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie žemės sklypą;
5.2. nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie statinių registraciją;
5.3. nekilnojamojo turto kadastro matavimo bylą (visais atvejais, kai rekonstruojami esami teisiškai įregistruoti pastatai);
5.4. žemės sklypo ribų planą;
5.5. žemės sklypo bei statinių bendraturčių rašytinius sutikimus;
5.6. STR 1.05.05:2004 2 priedo (duomenys apie statinyje planuojamą ūkinę veiklą ir naudojamus gamtos išteklius) atrankos išvadą dėl planuojamos ūkinės veiklos;
5.7. įgaliojimą (kai dokumentus pateikia statytojo įgaliotas asmuo);
5.8. sutikimą, kad specialieji architektūros reikalavimai ir statybą leidžiantis dokumentas būtų išduodamas vieno statytojo vardu (kai reikia).
Reglamentuojantys teisės aktai
1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, 1996-03-19 Nr. I-1240 (Lietuvos Respublikos Seimo 2016-06-30 įsakymo Nr. XII-2573 redakcija)
2. Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymas, 1995-12-12 Nr. I-1120;
3. Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. D1-22 „Dėl specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
4. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktoriaus 2013-06-03 įsakymas Nr. A15-1180-(2.1.4-MP) „Dėl papildomų specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo miestui strategiškai svarbiems ir kultūrai reikšmingiems statiniams";
5. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktoriaus 2011-01-13 patvirtintas įsakymas Nr. A15-79-(2.1.19-MP) „Dėl pastatų fasadų vientisų sprendimų reikalavimų rekonstrukcijos, kapitalinio remonto ar paprastojo remonto atvejais atvejais tvarkos nustatymo";
6. Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. D1-22 „Dėl specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
7. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 2 d. sprendimas Nr. 1-1759 „Dėl automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo prie prekybos centrų, projektuojamų centrinėje miesto dalyje";
8. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-08-27 įsakymas Nr. 30-2610 „Dėl projektinių pasiūlymų rengimo užduoties formos tvirtinimo ir Artūro Blotnio įgaliojimo";
9. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktoriaus 2015 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. A15-271/15(2.1.4-MP) „Dėl papildomų reikalavimų įrašymo į specialiuosius architektūros reikalavimus".
10. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktoriaus 2016-06-17 įsakymas Nr. A15-1221/16(2.1.4-MP) „Dėl papildomų reikalavimų išduodant statybą leidžiančius dokumentus, specialiuosius saugomų teritorijų reikalavimus ir specialiuosius architektūros reikalavimus „Natura 2000“, valstybės ir savivaldybės saugomose teritorijose Vilniuje“
Informacija atnaujinta
2018-09-17 09:20:25