Specialiųjų reikalavimų nustatymas

Paslaugos aprašymas
Teikiama per IS „INFOSTATYBA“

Paslauga vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo reikalavimais

Informuojame, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atliko Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ (toliau – IS) modifikavimo darbus, kurių metu buvo kompiuterizuotas specialiųjų reikalavimų išdavimo procesas pagal 2017-01-01 įsigaliojusias Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas. Todėl nuo 2017-05-22 nagrinėjami tik per IS „Infostatyba“ pateikti prašymai Specialiesiems reikalavimams gauti.
Pastaba: Specialiesiems reikalavimams gauti pateikiami statybos įstatymo 37 straipsnyje nustatytais atvejais – projektiniai pasiūlymai, kuriems pritarė savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas), suderinti su Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytais asmenimis.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Teritorijų planavimas; statyba; architektūra
Paslaugos suteikimo trukmė
10 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Jovilė Jaruševičiūtė, tel. 211 2692
Paslaugos vadovas
Geda Krencienė, tel. 211 2300
Aprašymas klientui
Teikiama per IS „INFOSTATYBA“

Statytojas pateikia nurodytos formos prašymą su žemės sklypo ir statinio (statinių) duomenimis ir dokumentus su duomenimis apie žemės sklypą ir statinį (statinių grupę), pagal Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto LR aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. D1-22, 1 priede nustatytą formą;

Parengti specialieji reikalavimai (specialieji architektūros reikalavimai, specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai) netaisomi, išskyrus redakcinio pobūdžio klaidų, nekeičiančių specialiųjų reikalavimų esmės, pataisymą.

Statytojas, norėdamas keisti išduotus specialiuosius reikalavimus (specialiuosius architektūros reikalavimus, specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus), teikia savivaldybės administracijai naują prašymą išduoti specialiuosius reikalavimus. Nauji specialieji reikalavimai išduodami Aprašo nustatyta tvarka.
Reglamentuojantys teisės aktai
1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, 1996-03-19 Nr. I-1240
2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymas, 2013-06-27 Nr. XII-407
3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. D1-22 „Dėl Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros tvarkos aprašo tvirtinimo“
4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-11-07 įsakymu Nr. D1-738 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, VIII skyrius, 4, 13 priedai
5. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017-12-20 sprendimas Nr. 1-1312 „ Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schemos, kompensavimo už papildomai įrengtas automobilių stovėjimo vietas tvarkos aprašo ir sutarties formos tvirtinimo”
6. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 2 d. sprendimas Nr. 1-1759 „Dėl automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo prie prekybos centrų, projektuojamų centrinėje miesto dalyje“
7. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013-11-20 sprendimas Nr. 1-1553 „Dėl papildomų statinio specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo daugiaaukščių pastatų statybos projektams rengti“
8. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-07 sprendimas Nr. 1-1355 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje projektuojamų objektų, kurių architektūrinėms idėjoms įvertinti privaloma skelbti projektų konkursus“
9. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktoriaus 2015 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. A15-271/15(2.1.4-MP) „Dėl papildomų reikalavimų įrašymo į specialiuosius architektūros reikalavimus“
10. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas 1996-06-11 Nr. I-1374
Informacija atnaujinta
2020-04-30 15:13:58