Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas

Paslaugos aprašymas
Dėl statinių projektų viešinimo

SVARBU!
Informuojame, kad nuo 2019-01-01 įsigaliojo Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio pakeitimas, t.y. Statybos įstatymo 27 straipsnis papildomas 15¹ dalimi.
Vadovaujantis Statybos įstatymo 27 straipsnio 15¹ dalimi, tais atvejais, kai išduodamas leidimas statyti naują statinį, leidimas rekonstruoti statinį, leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą, leidimas pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį, IS „Infostatyba“ be kitų viešinamų duomenų turi būti paskelbti Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 2, 3, 8, 10, 11, 13 ir 15 punktuose nurodyti dokumentai, tai yra: statinio projektas (visos dalys); statinio projekto ekspertizės aktas (kai privalomas); atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo arba sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ir atrankos išvados ar sprendimo viešinimo dokumentai (kai privalomi); atsakingos institucijos sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių poveikio visuomenės sveikatai vertinimo požiūriu ir sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo (kai privalomas); statinio projekto pakeitimų pagal gautus motyvuotus nepritarimo statinio projektui argumentus aprašymas (pakartotinio prašymo teikimo atveju); sanitarinės apsaugos zonos ribų planas arba kitas brėžinys, kuriame pažymėtos sanitarinių apsaugos zonų ribos (kai sanitarinės apsaugos zonos ribas dėl statytojo vykdomos ar numatomos vykdyti ūkinės veiklos privaloma nustatyti pagal teisės aktų reikalavimus); statybos techniniuose reglamentuose nurodytų subjektų rašytiniai pritarimai statinio projektui (kai privalomi).
Pažymėtina, kad Statybos įstatymo 27 straipsnio 15¹ dalyje numatyta, jog draudžiama skelbti statytojo (užsakovo), kuris yra fizinis asmuo, ir kitų fizinių asmenų, išskyrus asmenis, dalyvaujančius rengiant statinio projektą, atliekant statinio projekto ekspertizę, tikrinant statinio projektą, vardą ir pavardę. Draudžiama skelbti fizinių asmenų asmens kodą, gimimo datą, gyvenamąją vietą.
Vadovaujantis Statybos įstatymo 27 straipsnio 15¹ dalimi, su prašymu išduoti statybą leidžiančius dokumentus, viešai skelbiami 27 straipsnio 5 dalies 2, 3, 8, 10, 11, 13 ir 15 punktuose nurodyti dokumentai nuo 2019-01-01 turi būti pateikiami nuasmeninti, t.y. negali būti nurodyti fizinių asmenų asmens kodai ir kiti 27 straipsnio 15 dalyje nurodyti draudžiami skelbti duomenys.
Už duomenų pateikimą be draudžiamų skelbti asmens duomenų atsako asmenys, teikiantys skelbti duomenis (dokumentus) IS „Infostatyba“.
Prašome pildant prašymą užtikrinti, kad viešai skelbiami prie prašymų išduoti leidimus pridedami dokumentai būtų patalpinti jiems skirtose IS Infostatyba pridedamų dokumentų skiltyse ir pateikti be draudžiamų skelbti asmens duomenų. (STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys...“ 12 p.)SVARBU!
Statybos įstatymo 37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) privalo informuoti visuomenę apie numatomą visuomenei svarbių statinių ir statinių dalių projektavimą, apie numatomą statinių ir statinių dalių projektavimą, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama, taip pat apie visuomenės dalyvavimą svarstant statinių ir statinių dalių projektinius pasiūlymus.
Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 60 punkte reglamentuojama: „60. Statytojas (statytojo raštu įgaliotas asmuo) (toliau – šiame skyriuje statytojas) savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) prašymą informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus teikia, kai numato rengti statinio projektą: reglamento 4 priede nurodyto visuomenei svarbaus statinio ar jo dalies; Teritorijų planavimo įstatymo [5.12] 20 straipsnyje nustatytais atvejais. <...> Šis reikalavimas taikomas rengiant naujų statinių ir rekonstruojamų statinių ar statinių dalių (kai reikalingas statybą leidžiantis dokumentas) projektinius pasiūlymus, taip pat statinių ar jų dalių paskirties keitimo projektinius pasiūlymus.<...>.“
Vadovaujantis šiomis teisės aktų nuostatomis, keičiant statinio ar jo dalies paskirtį, visuomenę privaloma informuoti šiais atvejais:
- kai keičiama visuomenei svarbaus statinio ar jo dalies paskirtis;
- kai keičiama bet kokio statinio paskirtis ir šis statinys po paskirties keitimo atitinka visuomenei svarbaus statinio požymius;
- kai keičiama bet kokio statinio ar jo dalies paskirtis, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama (išskyrus Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 5 dalyje nustatytas išimtis).SVARBU!
Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo, įsigaliosiančio nuo 2020 m. sausio 1 d., nuostatas ir į Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 13 ir 14 punktų reikalavimus, prašymai išduoti statybą leidžiančius dokumentus Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ nebus priimami atitinkamoje IS „Infostatyba“ eilutėje nepateikus:

 • sanitarinės apsaugos zonos ribų plano arba kito brėžinio, kuriame pažymėtos sanitarinių apsaugos zonų ribos, kai sanitarinės apsaugos zonos ribas dėl statytojo vykdomos ar numatomos vykdyti ūkinės veiklos privaloma nustatyti pagal teisės aktų reikalavimus;
 • gretimo žemės sklypo savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą, Nekilnojamojo turto kadastrą, kitus valstybės registrus, kai šiam sklypui dėl statytojo žemės sklype numatomos vykdyti ar vykdomos ūkinės veiklos turi būti nustatytos šios sąlygos, arba valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio rašytinio sutikimo, kai dėl šios veiklos atsiranda apribojimų valstybinėje ar savivaldybės žemėje. Sutikime, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatas, turi būti aptarta kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo tvarka.
 • Projektuojant inžinerinės infrastruktūros objektus (keliai ir inžineriniai tinklai), gamybinius objektus (kuriuose bus vykdoma gamybinė veikla, susijusi su prekių ir gaminių gamyba), komunalinius objektus (objektai, kuriuose bus vykdoma ūkinė veikla, susijusi su nuotekų ir atliekų tvarkymu, žmonių palaikų laidojimu ir kremavimu), pastatus, kuriuose bus laikomi ūkiniai gyvūnai, statinių projektuose turi būti nustatytos apsaugos zonos arba sanitarinės apsaugos zonos, nurodytos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme.
  Projektuojant kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijose,Vadovybės apsaugos departamento ir Valstybės saugumo departamento saugomų objektų teritorijose, paviršinių vandens telkinių pakrantėse, gamtos paveldo objektų teritorijose, statinių projektuose turi būti nustatytos apsaugos zonos, nurodytos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme.


  DĖMESIO!

  Informuojame, kad nuo 2012 m. gegužės 28 d., vykdant Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 13 punkto ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimus, prašymai išduoti leidimą statyti naują (-us), rekonstruoti, atnaujinti (modernizuoti) statinį (-ius), atlikti statinio (-ių) paprastąjį, kapitalinį remontą, pakeisti statinio (-ių) ar jo dalies paskirtį, nugriauti statinį (-ius) ar tęsti sustabdytą statybą:

  PRIIMAMI NAUDOJANTIS IS „INFOSTATYBA“

  Ši paslauga apima Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo nustatytas statybą leidžiančio dokumento išdavimo nuostatas. Statybą leidžiantis dokumentas išduodamas statytojui (užsakovui).
  Leidimas statyti naujus statinius, rekonstruoti esamus statinius ar atlikti paprastąjį ar kapitalinį remontą, atlikti kultūros paveldo statinių tvarkomuosius statybos darbus tiek statybos sklype, tiek už jo ribų (pagal statinio projektavimo sąlygas suprojektuotiems inžineriniams tinklams ir susisiekimo komunikacijoms) statytojo (užsakovo) prašymu gali būti išduodamas:
  1) dėl visų statinių, suprojektuotų viename statinio projekte;
  2) dėl vieno ar kelių statinių iš suprojektuotų viename statinio projekte.

  Statybą leidžiantys dokumentai yra:
  1) leidimas statyti naują statinį – naujo ypatingojo ir neypatingojo statinio statybai (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose statomą naują neypatingąjį statinį); naujo nesudėtingojo statinio statybai mieste (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose statomą naują nesudėtingąjį statinį), konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kitoje teritorijoje aplinkos ministro nustatytais atvejais; naujo nesudėtingojo statinio statybai kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje kultūros ministro ir aplinkos ministro nustatytais atvejais;
  2) leidimas rekonstruoti statinį – ypatingojo ar neypatingojo statinio rekonstravimui (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose rekonstruojamą neypatingąjį statinį); nesudėtingojo statinio rekonstravimui mieste (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose rekonstruojamą nesudėtingąjį statinį), konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kitoje teritorijoje aplinkos ministro nustatytais atvejais; nesudėtingojo statinio rekonstravimui kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje kultūros ministro ir aplinkos ministro nustatytais atvejais;
  3) leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą – pastato atnaujinimui (modernizavimui);
  4) leidimas atlikti statinio kapitalinį remontą – ypatingojo ir neypatingojo daugiabučio namo, viešojo pastato kapitaliniam remontui (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose remontuojamą neypatingąjį statinį), atliekamam mieste, konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, aplinkos ministro nustatytais atvejais – kitoje teritorijoje, kai keičiama pastato išvaizda, taip pat kai atliekant šių pastatų kapitalinį remontą įrengiamos, pertvarkomos, išmontuojamos pastato dujų, šildymo ar elektros bendrosios inžinerinės sistemos, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti; kultūros paveldo statinio kapitaliniam remontui; statinio kapitaliniam remontui, kai keičiama statinio ar patalpų paskirtis (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose remontuojamą neypatingąjį ir nesudėtingąjį statinį); ypatingojo ir neypatingojo daugiabučio namo, viešojo pastato, nesudėtingojo statinio kapitaliniam remontui kultūros paveldo objekto teritorijoje arba kultūros paveldo vietovėje kultūros ministro ir aplinkos ministro nustatytais atvejais;
  5) leidimas atlikti statinio paprastąjį remontą – branduolinės energetikos objekto statinių paprastajam remontui; kultūros paveldo statinio paprastajam remontui, kai keičiama statinio išvaizda, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai sutvarkyti stichinės nelaimės sukeltus padarinius; įrengiant, pertvarkant, išmontuojant pastato dujų, šildymo ar elektros bendrąsias inžinerines sistemas (išskyrus vienbutį gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio paskirties statinį, nesudėtingąjį statinį); aplinkos ministro nustatytais atvejais statinio paprastajam remontui mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros ir aplinkos ministrų nustatytais atvejais kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar kitoje teritorijoje – kai keičiama pastato išvaizda, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti;
  6) leidimas pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį – keičiant ypatingojo ar neypatingojo pastato (patalpos, patalpų) ar inžinerinio statinio paskirtį (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose esantį neypatingąjį pastatą (patalpą, patalpas) ar inžinerinį statinį), kai atliekami statinio paprastojo remonto darbai arba neatliekami jokie statybos darbai;
  7) leidimas nugriauti statinį – ypatingojo ar neypatingojo statinio griovimui, išskyrus atvejus, kai statinys griaunamas vykdant teismo sprendimą ar Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos privalomąjį nurodymą, griaunamas krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose esantis neypatingasis statinys arba nedarant fizinės įtakos kitiems savininkams priklausančio turto būklei išardomos (pašalinamos) statinio dalys, likusios po statinio avarijos ar stichinės nelaimės, pašalinamos sunykusio, sugriuvusio statinio likusios dalys, nugriaunamas atskirai stovintis neypatingasis statinys;
  8) leidimas tęsti sustabdytą statybą, išskyrus atvejus, kai statyba tęsiama pašalinus savavališkos statybos padarinius.

  PRAŠYMAI IŠDUOTI STATYBĄ LEIDŽIANČIUS DOKUMENTUS PILDOMI IR STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI IŠDUODAMI TIK VIENO ASMENS VARDU.

  Statybos įstatymo 2 straipsnyje pateikta statytojo (užsakovo) sąvoka:
  Statytojas (užsakovas) – Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės fizinis asmuo, juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija, kurie investuoja lėšas į statybą ir kartu atlieka užsakovo funkcijas (ar jas paveda atlikti kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui, kitai užsienio organizacijai). Pagal šią įstatymo nuostatą, statytoju (užsakovu) gali būti vienas fizinis arba vienas juridinis asmuo. Pateikiant prašymus išduoti statybą leidžiančius dokumentus, taip pat prašant išduoti kitus, su statybos valstybine priežiūra susijusius dokumentus (statybos užbaigimo aktą, pažymą apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo statinio projekto, pažymą apie statinio nugriovimą), prašymus patvirtinti / registruoti deklaracijas apie statybos užbaigimą, prašyme ir dokumentuose nurodomas vienas statytojas (fizinis ar juridinis asmuo).

  Kai pagal Statybos įstatymo 27 straipsnio reikalavimus prie prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą privaloma pridėti žemės sklypo bendraturčių ar statinio bendraturčių rašytinius sutikimus, gali būti pridedami tokie skenuoti dokumentai:
  - paprastos rašytinės (ne notarinės) formos bendraturčių sutikimai, arba
  - tarp bendraturčių sudaryta jungtinės veiklos sutartis (ne notarinės formos, išskyrus atvejus, kai bendraturčiai šia sutartimi numato, kad po statinio rekonstravimo ar remonto darbų užbaigimo turto dalys bendrojoje dalinėje nuosavybėje bus keičiamos).

  Rašytiniai bendraturčių sutikimai reikalingi prašant išduoti statybą leidžiantį dokumentą. Jais nesprendžiami būsimos statybos darbais sukurto turto pasidalijimo ar perskirstymo tarp bendraturčių klausimai. Todėl, bendraturčiams norintiems statybos darbais sukurtą nekilnojamąjį turtą registruoti visų jų (ar dalies) vardu, tikslinga sudaryti jungtinės veiklos sutartį, kuri bus pagrindas registruojant turtines teises į pastatytą (rekonstruotą, remontuotą) statinį ar jo dalis. Nesudarius jungtinės veiklos sutarties, atsiranda tikimybė, kad vienas iš bendrasavininkų, kurio vardu buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, gali užbaigęs statybos darbus įregistruoti sukurtą turtą vien savo vardu. Todėl, jei nėra sudaryta jungtinės veiklos sutartis, statybą leidžiančiam dokumentui gauti pakanka pateikti rašytinius sutikimus, o jei ji sudaryta – vietoj rašytinių sutikimų galima pateikti ir jungtinės veiklos sutartį, jei joje aptarti klausimai, kieno iš partnerių vardu bus prašoma išduoti statybą leidžiantį dokumentą. Tačiau, jei jungtinės veiklos sutartis būtų sudaryta ne tarp visų bendraturčių, privaloma pateikti likusiųjų bendraturčių rašytinius sutikimus.

  Pažymėtina, kad sutuoktiniai gali teikti prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą bet kurio iš sutuoktinių vardu, pateikdami kito sutuoktinio rašytinį sutikimą, o jungtinės veiklos sutarties jiems sudaryti nereikia, nes statybos darbais sukurtas turtas yra jungtinė sutuoktinių nuosavybė.


  Atkreipiame dėmesį, kad su prašymu gauti statybos leidimą pateikiami dokumentai, nurodyti Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalyje ir STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo 11 punkte.

  Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. 30-1355/20 „Dėl įgaliojimo teikti išvadas dėl požeminių vandens gavybos gręžinių įrengimo“, projektuojant požeminį vandens gavybos gręžinį, privaloma gauti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos skyriaus Šilumos ir vandens ūkio poskyrio išvadą dėl požeminių vandens gavybos gręžinių įrengimo Vilniaus mieste.


  Paslauga teikiama internetu
  Paslaugos kategorija
  Teritorijų planavimas; statyba; architektūra
  Paslaugos suteikimo trukmė
  33 darbo d.
  Paslaugos gavėjas
  Fizinis arba juridinis asmuo
  Paslaugos vykdytojas
  Kristina Petrauskienė, tel. 211 2827
  Paslaugos vadovas
  Diana Bulava, tel. 211 2332
  Aprašymas klientui
  Statybą leidžiančiam dokumentui gauti pateikiami šie dokumentai:
  1) prašymas;
  2) statybos įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nurodytas atitinkamas statinio projektas ir jo elektroninė versija arba tik statinio projekto elektroninė versija, pasirašyta elektroniniu parašu privalančių jį pasirašyti asmenų (įskaitant ir atvejus, kai ši versija teikiama per prieigą), – Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir sąlygomis; jeigu statinio projektas sudarytas iš atskirų dalių, pateikiama bendroji, architektūrinė, kultūros paveldo tvarkybos (su leidimu atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus, kai ši dalis privaloma) dalys ir (ar) jų kompiuterinis įrašas;
  3) statinio projekto ekspertizės aktas (kai statinio projekto ekspertizė privaloma pagal šio įstatymo 34 straipsnio 1 dalį);
  4) žemės sklypo bendraturčių rašytinis sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise, išskyrus atvejį, kai žemės sklypas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso butų ir kitų patalpų savininkams ir yra priimtas jų sprendimas pagal šios dalies 7 punkte nustatytus reikalavimus;
  5) statytojo (užsakovo) įgaliojimas raštu pateikti prašymą – jeigu prašymą teikia įgaliotas asmuo;
  6) žemės sklype (teritorijoje), kurio nuosavybės teise ar kita valdymo ir naudojimo teise nevaldo statytojas (užsakovas), numatoma vykdyti statybos darbus (išskyrus atvejus, kai valstybinėje žemėje atnaujinami (modernizuojami) pastatai neatliekant rekonstravimo darbų; kai valstybinėje žemėje nesuformuotame žemės sklype atliekamas statinio kapitalinis remontas; kai statomi inžineriniai tinklai, kuriems statyti teritorijų planavimo dokumentu buvo įformintas suformuotas inžinerinių tinklų koridorius) arba statinius statyti ar rekonstruoti mažesniais negu norminiai atstumais iki gretimo sklypo ribos, taip pat, jeigu kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu, – sutartis, sutikimas ar susitarimas su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar servituto nustatymą patvirtinantys dokumentai (statant inžinerinius statinius);
  7) statinio (jo dalies) bendraturčių rašytinis sutikimas ar butų ir kitų patalpų savininkų protokolinio sprendimo dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytų statybos darbų atlikimo (atitinkamo statinio projekto rengimo ir (ar) įgyvendinimo), priimto Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, kopija, išskyrus atvejus, kai reikia atlikti rekonstravimo, remonto darbus siekiant pritaikyti gyvenamąjį namą neįgaliesiems, kai pateikiamas prašymas išduoti statybą leidžiančius dokumentus, nurodytus šio straipsnio 1 dalies 5 punkte (atliekant darbus statytojo (užsakovo) patalpų viduje), taip pat Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.83 straipsnio 2 dalyje nustatyto galimos žalos atsiradimo ir grėsmės bendrojo naudojimo objektams pašalinimo atvejus ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose nurodytus atvejus, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų paprastojo ar kapitalinio remonto atvejus, kai šie darbai vykdomi pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus ir atitinkamai nustatyta tvarka patvirtintą namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto) ilgalaikį ar metinį planą – šiuo atveju pateikiama nustatyta tvarka patvirtinto namo atnaujinimo ilgalaikio ar metinio plano kopija;
  8) atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo arba sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ir atrankos išvados ar sprendimo viešinimo dokumentai, kai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros;
  9) statinio kadastro duomenų byla, išskyrus statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą atvejį;
  10) atsakingos institucijos sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių poveikio visuomenės sveikatai vertinimo požiūriu ir sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo, kai pagal Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymą atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas;
  11) statinio projekto pakeitimų pagal gautus motyvuotus nepritarimo statinio projektui argumentus aprašymas (pakartotinio prašymo teikimo atveju);
  12) statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija (kai toks draudimas privalomas). Kai statytojas (užsakovas) sudaro sutartis su skirtingais statinio projektuotojais statinio projekto atskiroms dalims parengti, bet nesudaro su statinio projektuotoju statinio projektavimo sutarties visam statinio projektui parengti, pateikiamos visų statinio projektuotojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumentų kopijos;
  13) sanitarinės apsaugos zonos ribų planas arba kitas brėžinys, kuriame pažymėtos sanitarinių apsaugos zonų ribos, kai sanitarinės apsaugos zonos ribas dėl statytojo vykdomos ar numatomos vykdyti ūkinės veiklos privaloma nustatyti pagal teisės aktų reikalavimus;
  14) gretimo žemės sklypo savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą, Nekilnojamojo turto kadastrą, kitus valstybės registrus, kai šiam sklypui dėl statytojo žemės sklype numatomos vykdyti ar vykdomos ūkinės veiklos turi būti nustatytos šios sąlygos, arba valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio rašytinis sutikimas, kai dėl šios veiklos atsiranda apribojimų valstybinėje ar savivaldybės žemėje;
  15) statybos techniniuose reglamentuose nurodytų subjektų rašytiniai pritarimai statinio projektui statybos techniniuose reglamentuose nustatytais atvejais;
  16) statinio projekto priėmimo–perdavimo aktas;
  17) dokumentas, patvirtinantis nurodytos įmokos už savavališkos statybos įteisinimą statybos įstatymo 1 priede sumokėjimą, ir dokumentai, pagrindžiantys šios įmokos apskaičiavimo dydį, – savavališkos statybos atveju.
  Mokėjimo rekvizitai
  Gavėjas
  Valstybinė mokesčių inspekcija
  Gavėjo kodas
  Bankai

  (Sąskaitos numeris - Banko pavadinimas)

  LT78 7290 0000 0013 0151 - AB „Citadele" bankas

  LT74 4010 0510 0132 4763 - Luminor Bank AB

  LT05 7044 0600 0788 7175 - AB SEB bankas

  LT32 7180 0000 0014 1038 - AB Šiaulių bankas

  LT74 7400 0000 0872 3870 - Danske Bank A/S Lietuvos filialas

  LT24 7300 0101 1239 4300 - AB „Swedbank"

  LT42 7230 0000 0012 0025 - UAB Medicinos bankas

  Įmokos kodas
  53013
  Paslaugos kaina
  Už ypatingojo statinio leidimo statyti bei rekonstruoti statinį išdavimą - 165 Eur;
  Už neypatingojo statinio leidimo statyti bei rekonstruoti statinį išdavimą - 93 Eur;
  Už leidimo atnaujinti (modernizuoti) statinį išdavimą - 52 Eur;
  Už leidimo statyti bei rekonstruoti nesudėtingąjį statinį išdavimą - 52 Eur;
  Už leidimo atlikti statinio kapitalinį, paprastąjį remontą išdavimą - 52 Eur;
  Už leidimo pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį bei nugriauti statinį išdavimą - 52 Eur.

  Apskundimo tvarka
  Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojų veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Savivaldybės administracijos direktoriui (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius), Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.
  Informacija atnaujinta
  2020-12-11 15:45:13