Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų priėmimas

Paslaugos aprašymas

Asmenys, turintys tris ir daugiau melžiamų karvių, tačiau neparduodantys pieno supirkėjams, gamintojai, turintys pardavimo tiesiogiai vartoti kvotą, ir gamintojai, neturintys šios kvotos, bet parduodantys ir/arba atiduodantys pieną tiesiogiai vartoti, privalo tvarkyti pieno apskaitą ir suvesti kiekvieno mėnesio ir metų balansus NMA patvirtintame TP žurnale ir pasibaigus kvotos metams pateikti Tiesioginių pardavimo pieno gamybos ir realizavimo metinę deklaraciją per nurodytą terminą:

Deklaracija teikiama tiesiogiai: nuo balandžio 1 d. iki gegužės 14 d.

Gamintojai, parduodantys tiesiogiai vartoti pieną ir (arba) pieno produktus, nuo balandžio 15 d. iki liepos 1 d. pateikia deklaraciją už praėjusį apskaitos laikotarpį.

Kilus neaiškumams dėl paslaugos suteikimo Jūs galite siųsti paklausimą zup@vilnius.lt arba pateikti paklausimą per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą pasirinkus paslaugą Konsultavimas žemės ūkio paslaugų teikimo klausimais

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Žemės ūkis
Paslaugos suteikimo trukmė
1 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Rimas Mišinis, tel. 211 2073, mob. tel. 860264869
Paslaugos vadovas
Gedas Šaltinis, tel. 211 2500
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui
1. Pieno gamintojas deklaraciją teikia Žemės ūkio poskyriui.
2. Gamintojas užpildo deklaraciją (K10) ir duomenų teisingumą patvirtina parašu.
3. Poskyrio specialistas: vadovaudamasis dokumentų patikros elementų sąrašu, vykdo pirminį gamintojų dokumentų ir jų priedų patikrinimą;
4. priimto dokumento pirmojo lapo viršutinėje dalyje, kairėje pusėje esančioje lentelėje nurodo savo pareigas, vardą ir pavardę bei pasirašo;
gautus dokumentus užregistruoja jų gavimo dieną registre M2/M3S ir pateikia pasirašyti pareiškėjams;
kas savaitę formuoja siuntą, parengia lydraštį ir deklaracijas persiunčia VĮ ŽŪIKVC.
5. Gamintojas (fizinis asmuo) turi pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą - pasą ar asmens tapatybės kortelę, o juridinio asmens vadovas - pasą ar asmens tapatybės kortelę ir įmonės įregistravimo pažymėjimo originalą.
6. Pagaminto, sunaikinto, suvartoto ūkyje, parduoto perdirbti ir parduoto ar nemokamai atiduoto tiesiogiai vartoti pieno (pieno produktų) apskaitos žurnalą.
Papildoma informacija
Informacija

1. Už kuriuos kvotinius metus mokamos 2010 m. išmokos už pieną?
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 3D-928 „Dėl atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už pieną mokėjimo 2010 m. taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 124-6348) patvirtintomis Atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už pieną mokėjimo 2010 m. taisyklėmis, atsietosios papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už pieną (toliau – išmoka) mokamos už 2006–2007 kvotos metais faktiškai rinkai parduoto pieno, tiesiogiai vartoti arba parduoto pieno (perskaičiavus pagal nustatytąjį pieno riebumą) patvirtintiems supirkėjams, kiekį. Išmokos suma – 87 Lt už toną parduoto pieno.

2. Kam mokamos 2010 m. išmokos?
Išmokos mokamos gamintojams, kurie atitinka visus šiuos reikalavimus:
1.  2007 m. kovo 31 d. turėjusiems nustatytą 2006–2007 kvotos metams pieno gamybos kvotą, įregistruotą Kvotų administravimo informacinėje sistemoje. Jeigu gamintojas 2007 m. kovo 31 d. neturėjo kvotos, skirtos 2006–2007 kvotos metams, išmokos mokamos, jeigu gamintojas 2007 m. kovo 31 d. turėjo kvotą, skirtą 2007–2008 kvotos metams;
2.  2006–2007 kvotos metais pardavusiems pieną tiesiogiai vartoti (pateikusiems Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinę deklaraciją) arba pardavusiems pieną patvirtintiems supirkėjams. Skaičiuojant išmokas, imamas parduotas pieno kiekis 2006–2007 kvotos metais, o gamintojams, turėjusiems pardavimo perdirbti kvotą – parduotas supirkėjams pieno kiekis perskaičiuojamas pagal nustatytąjį pieno riebumą;
3.  įsiregistravusiems Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre valdos valdytoju arba partneriu, jeigu valdos, kurioje gamintojas registruotas valdytoju arba partneriu, valdytojas yra 2010 metais deklaravęs žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus.

3. Kam neskiriamos 2010 m. išmokos?
Išmokos neskiriamos:
1. gamintojui, kuris yra patvirtintas paramos gavėju pagal Kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“;
2. gamintojui, kuris perdavė kvotą kitam gamintojui 2007–2008 ar 2009–2010 kvotos metais paraiškos pieno gamybos kvotai perimti/perduoti (K11) pagrindu.

4. Kam mokamos 2010 m. išmokos pagal 2007–2008 kvotos metais parduotą pieno kiekį?
Išmokos apskaičiuojamos pagal 2007– 2008 kvotos metais parduotą pieno kiekį tiems gamintojams, kurie atitinka visus šiuos reikalavimus:
1. 2007 m. kovo 31 d. turėjusiems nustatytą 2006–2007 kvotos metams pieno gamybos kvotą, įregistruotą kvotų administravimo informacinėje sistemoje. Jeigu gamintojas 2007 m. kovo 31 d. neturėjo kvotos, skirtos 2006–2007 kvotos metams, išmokos mokamos, jeigu gamintojas 2007 m. kovo 31 d. turėjo kvotą, skirtą 2007–2008 kvotos metams;
2.  2006–2007 kvotos metais pardavusiems pieną tiesiogiai vartoti (pateikusiems Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinę deklaraciją) arba pardavusiems pieną patvirtintiems supirkėjams. Skaičiuojant išmokas, imamas parduotas pieno kiekis 2006–2007 kvotos metais, o gamintojams, turėjusiems pardavimo perdirbti kvotą – parduotas supirkėjams pieno kiekis perskaičiuojamas pagal nustatytąjį pieno riebumą;
3.  įsiregistravusiems Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre valdos valdytoju arba partneriu;
4.  jeigu valdos, kurioje gamintojas registruotas valdytoju arba partneriu, valdytojas yra 2010 metais deklaravęs žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus;
5.  pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos pateiktą informaciją ŽŪIKVC atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:
5.1. gavo paramą pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento (toliau – BPD) Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“  nuo 2006 m. birželio 15 d. iki 2007 m. kovo 31 d.;
5.2. gavo valstybės paramą ūkio plėtrai ir (ar) restruktūrizavimui arba investicijoms į žemės ūkio valdas, siekdamas sustiprinti ūkio ekonominį potencialą arba pagerinti ūkio gamybos struktūrą, pagal nustatytas Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano arba BPD priemones nuo 2006 m. birželio 15 d. iki 2007 m. kovo 31 d.;
6.  jeigu gamintojo 2007–2008 kvotos metais parduotas pieno kiekis yra didesnis negu 2006–2007 kvotos metais ir šis skirtumas yra ne mažesnis negu 2007 m. vidutinis karvių produktyvumas šalyje pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenis (4 708 kg).

5. Kokie pagrindiniai reikalavimai gauti 2011 metų atsietas papildomas nacionalines tiesiogines išmokas už pieną?
Pagrindiniai reikalavimai 2011 m. išmokoms už pieną gauti  liko tokie patys, kaip ir 2010 m. Išmokos bus apskaičiuojamos ir mokamos tiems gamintojams, kurie 2006–2007 kvotos metais pardavė pieną tiesiogiai vartoti arba pardavė pieną patvirtintiems supirkėjams bei 2007 m. kovo 31 d. turėjo nustatytą 2006–2007 kvotos metams pieno gamybos kvotą, įregistruotą Kvotų administravimo informacinėje sistemoje. Be to, gamintojai norintys gauti  2011 m. išmokas už pieną turi būti įsiregistravę valdos valdytojais arba partneriais Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, o valdos, kurioje pieno gamintojas registruotas valdytoju arba partneriu, valdytojas turi būti 2011 metais deklaravęs žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus.
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras iki 2012 m. sausio 6 d. apskaičiuos išmokų sumas ir informaciją perduos Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra), todėl gamintojams, atitinkantiems visus reikalavimus, jokių prašymų ar paraiškų teikti nereikia. Agentūra, patikrinusi gautus duomenis, nuo 2012 m. sausio 20 d. perves išmokas į gamintojų sąskaitas.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad jeigu gamintojas 2007–2008, 2008–2009, 2009–2010 arba 2010–2011 kvotos metais pagal Pieno gamybos kvotų sistemos administravimo taisykles perdavė kvotą kitam gamintojui, 2011 m. išmokos už pieną bus mokamos kvotos perėmėjui. Jeigu kvota perduodama 2011–2012 kvotos metais ir kvotos perdavėjas nėra gavęs 2011 m. išmokų už pieną, nes neturi valdos arba nedeklaravo žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų 2011 metais, kvotos perėmėjas gali teikti prašymą savivaldybei dėl 2011 m. išmokų už pieną gavimo kartu pridėdamas kvotos perdavėjo sutikimą dėl 2011 m. išmokų už pieną mokėjimo kvotos perėmėjui.
Išmokos nebus mokamos gamintojams, kurie yra patvirtinti paramos gavėjais pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“. Šių gamintojų 2011 m. išmokas už pieną gaus jų ūkių perėmėjai, tačiau tik tuo atveju, jeigu perims kvotas.
Atkreipiame dėmesį, kad tie gamintojai, kurie atitinka Taisyklėse keliamus reikalavimus 2011 m. išmokoms už pieną gauti, bet jų negauna dėl klaidingos ar uždarytos banko sąskaitos kuo skubiau per savivaldybę ar tiesiogiai VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui gali teikti prašymus dėl duomenų patikslinimo, nurodydami naują banko sąskaitos numerį į kurį turėtų būti pervesta 2011 m. išmokų už pieną suma.
Primename, kad gamintojai iki 2012 m. gegužės 1 d. per savivaldybę taip pat gali teikti laisvos formos prašymus ar skundus dėl 2011 m. išmokų už pieną skyrimo arba patikslinimo kartu su prašymą ar skundą pagrindžiančiais dokumentais.

6. Ką daryti, jei nepavyksta prisijungti prie Kvotų prekybos informacinės sistemos (toliau – KPIS)?
Gali būti, kad neteisingai suvedėte slaptažodį arba vartotojo ID. Mėginkite dar kartą.
Gali būti, kad Jūsų naršyklėje neveikia programavimo kalbos JavaScript elementai arba neleidžiama naudotis slapukais (Cookies). Kilus klausimams, kreipkitės į Bedrosios informacijos teikimo skyriaus darbuotojus, tel. 8 5 266 0620.

7. Kada gaunami pinigai už parduotą pieno gamybos kvotą?
ŽŪIKVC per 5 darbo dienas nuo sumokėtos sumos gavimo perveda pinigus pardavėjui ir išsiunčia pranešimą, informuojantį apie galutinę kvotos pardavimo kainą.

8. Kaip sužinoti, ar parduota kvota?
Patikrinti, ar pieno gamybos kvota buvo parduota aukcione, galima prisijungus prie Kvotų prekybos aukciono elektroninio tinklalapio, adresu: http://www.vic.lt-->Registruotiems vartotojmas Pieno kvotų prekyba aukciono būdu-->Pieno kvotų prekybos aukcionas, ir įvedus parduodamo kiekio identifikavimo numerį, kuris nurodytas atsiųstame pranešime apie kvotos kiekio patvirtinimą pardavimui.

9. Kur ir kada priimamos paraiškos pieno gamybos kvotų aukcionui?
Pirkėjai ir pardavėjai paraiškas teikia savivaldybių žemės ūkio skyriams ar poskyriams:
Lapkričio mėnesio aukcionui – nuo rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. (imtinai);
Kovo mėnesio aukcionui – nuo gruodžio 1 d. iki gruodžio 31 d. (imtinai).

10. Kaip sužinoti, ar parduota kvota?
Patikrinti, ar pieno gamybos kvota buvo parduota aukcione, galima prisijungus prie Kvotų prekybos aukciono elektroninio tinklalapio adresu: http://www.vic.lt--> Pieno kvotų prekyba aukciono būdu-->Kvotų prekybos aukcionas ir įvedus parduodamo kiekio identifikavimo numerį, kuris nurodytas atsiųstame pranešime apie kvotos kiekio patvirtinimą pardavimui.

11. Kur ir kada priimamos paraiškos pieno gamybos kvotų aukcionui?
Pirkėjai ir pardavėjai paraiškas teikia savivaldybių žemės ūkio skyriams ar poskyriams:
Lapkričio mėnesio aukcionui – nuo rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. (imtinai);
Kovo mėnesio aukcionui – nuo gruodžio 1 d. iki gruodžio 31 d. (imtinai).


Informacija atnaujinta
2020-05-11 17:40:21