Ūkininko ūkio išregistravimas

Paslaugos aprašymas
Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems išregistruoti ūkininko ūkį iš Lietuvos Respublikos Ūkininkų ūkio registro.

Ūkis išregistruojamas:
•    ūkininko prašymu;
•    ūkininkui mirus, jeigu nėra įpėdinių ir veikla toliau netęsiama;
•    teismo sprendimu.

Kilus neaiškumams dėl paslaugos suteikimo Jūs galite siųsti paklausimą [email protected] arba pateikti paklausimą per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą pasirinkus paslaugą Konsultavimas žemės ūkio paslaugų teikimo klausimais

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Žemės ūkis
Paslaugos suteikimo trukmė
10 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Rimas Mišinis, tel. 211 2073, mob. tel. 860264869
Paslaugos vadovas
Gedas Šaltinis, tel. 211 2500
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Ūkininko ūkio išregistravimui pateikiami dokumentai:
1. prašymas;
2. galiojimas, jeigu prašymas pateikiamas kito asmens vardu;
3. ūkininko ūkio pažymėjimas (A4 formato);
4. ūkininko ūkio pažymėjimas (mažo formato);
5. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Papildoma informacija
Paslaugos kaina
Nemokama
Informacija

1. Kur įregistruoti ūkininko ūkį, kokių dokumentų reikia?
Ūkį registruoti gali pagal civilinius įstatymus veiksnūs fiziniai asmenys. Ūkininko ūkį įregistruoja savivaldybių administracijos. Ūkis registruojamas savivaldybės Žemės ūkio skyriuje ar poskyryje pagal ūkininko turimos žemės buvimo vietą. Reikalingi dokumentai:

1) asmens prašymas įregistruoti ūkį;

2) asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

3) ūkininku registruojamo asmens žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų kopijos;

4) registruojamo asmens nuosavybės teise turimo ar kitais pagrindais naudojamo žemės sklypo plano arba schemos kopija;

5) dokumento, patvirtinančio asmens profesinį pasirengimą ūkininkauti, kopija.

Jeigu ūkininkas žemės ūkio veikla užsiima kartu su kitais asmenimis (partneriais), turi būti papildomai pateikiama:

1) partnerių asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos;

2) jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija;

3) partnerių bendrai veiklai skirtos nuosavybės teise priklausančios žemės nuosavybės teisę patvirtinančių ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų bei žemės sklypo plano arba schemos kopijos, jei partneriai bendrai veiklai skiria žemę;

4) ūkininko sutuoktinio prašymas įregistruoti jį partneriu.

Su dokumentų kopijomis kartu turi būti pateikiami ir jų originalai arba notaro patvirtinti dokumentų nuorašai.

2. Jeigu nėra žemės ūkio išsilavinimo, kur kreiptis?
Jeigu nėra žemės ūkio išsilavinimo ir pilietis jaunesnis nei 50 metų, jis privalo baigti pasiruošimo ūkininkauti kursus. Mokymo institucijų, vykdančių mokymą ir žinių vertinimą pagal ūkininkavimo pradmenų mokymo programą, sąrašas. Ūkininko profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimai netaikomi registruojantiems ūkį Ūkininkų ūkių registre asmenims, vyresniems kaip 50 metų amžiaus ir turintiems ne mažesnę kaip 3 metų žemės ūkio veiklos (nustatoma pagal turimus pasėlių deklaravimo, gyvulių ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo dokumentus, taip pat ūkininko ar žemės ūkio įmonės išduotą pažymą apie darbą ūkininko ūkyje ar žemės ūkio įmonėje) patirtį.

3. Kokios paskirties žemė gali būti naudojama ūkininko ūkyje?
Ūkininkas  ūkio veiklai naudoja nuosavybės teise turimą ir (arba) nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdomą žemės ūkio paskirties ir (arba) miško žemę bei (arba) vandens telkinius.

4. Kaip registruoti ūkininko ūkį, jei žemė yra dviejų žmonių nuosavybė, o ūkininku nori tapti vienas asmuo?
Vienam iš žemės savininkų panorus tapti ūkininku ir įregistruoti savo ūkį, žemės sklypo plotas, priklausantis abiems asmenims, turi būti padalintas pusiau. Jei žemė priklauso vyrui ir žmonai, gali tarp sutuoktinių būti sudaryta sutartis, kad vienas iš jų neprieštarauja, kad kitam sutuoktiniam, registruojančiam ūkininko ūkį, būtų perleista visa žemė. Sutuoktinis taip pat gali būti įtrauktas partneriu į registruojamą ūkį, tokiu atveju reikalingas sutuoktinio sutikimas dėl partnerystės.

5. Per kiek laiko įregistruojamas ūkis?
Savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas turi įrašyti registravimo duomenis į registro duomenų bazę. Ūkis turi būti įregistruotas ir ūkio įregistravimo pažymėjimas išduotas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų ūkiui įregistruoti pateikimo.

6. Kada ūkis neįregistruojamas?
Ūkis nėra registruojamas tuo atveju, kai:
•    ūkininko veiklos pagrindai neatitinka Ūkininko ūkio įstatymo reikalavimų;
•    pateikti ne visi ūkininko ūkiui įregistruoti reikiami dokumentai;
pateikti dokumentai neatitinka teisės aktų reikalavimų.

7. Kada ūkis yra išregistruojamas?
Ūkis išregistruojamas:
•    ūkininko prašymu;
•    ūkininkui mirus, jeigu nėra įpėdinių ir veikla toliau netęsiama;
teismo sprendimu.

8. Kas išregistruoja ūkį iš Ūkininko ūkio registro?
Ūkį iš Ūkininkų ūkių registro išregistruoja savivaldybės administracija, kurioje ūkis ir buvo įregistruotas. Reikia nuvykti į savivaldybę, pateikti prašymą bei grąžinti ūkininko ūkio registracijos pažymėjimus.

9. Kur kreiptis, pasikeitus ūkio duomenims?
Pasikeitus ūkio duomenims, ūkininkas per pusę metų nuo pokyčių atsiradimo dienos privalo pateikti savivaldybės administracijai, kurioje registruotas ūkis, prašymą ir dokumentus, patvirtinančius šiuos pokyčius.

10. Ar gali ūkininkas būti partneriu kitame ūkyje?
Taip, ūkininkas gali turėti tik vieną ūkį, tačiau partneriu gali būti keliuose ūkiuose.

11. Ar galiu pakeisti ūkio registracijos vietą?
Taip, jei kitoje savivaldybėje turite nuosavos ar nuomojamos žemės ūkio/miškų/vandens paskirties žemės. Turite nuvykti į savivaldybės žemės ūkio skyrių ar poskyrį, kur šiuo metu registruotas ūkis, parašyti prašymą dėl ūkio perkėlimo ir grąžinti ūkininko ūkio registracijos pažymėjimus (didelį ir mažą), tada vykstate į kitą savivaldybę su reikiamais ūkio registravimui dokumentais bei jų kopijomis ir išsiimate naują ūkio registravimo pažymėjimą.

12. Kas išduoda juridinę galią turinčias pažymas/ išrašus?
Pažymas/išrašus išduoda VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, adresas V. Kudirkos g. 18-1, 03105 Vilnius.

13. Kaip užsakyti pažymą?
Norėdami gauti pažymą turėtumėte VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui pateikti prašymą ir susimokėti atitinkamą pažymos mokestį. Prašymus bei apmokėjimo kvitus galite pateikti tiesiogiai, siųsti paštu, nuskanuotus el.paštu ar faksu (8 5) 266 0609.

14. Ar pažymos mokamos?
Taip, atsiskaityti galima bet kuriame AB DnB NORD bankas skyriuje arba internetu. Atsiskaitomoji sąskaita: LT754010042401552871. Mokėjimo paskirtis: Už pažymą (ar išrašą) apie ūkininko ūkį. Už vienos juridinę galią turinčios pažymos išdavimą yra imamas 8 Lt mokestis, įmokos kodas 104016. Už vienos juridinę galią turinčios pažymos išdavimą skubos tvarka yra imamas 16 Lt mokestis, įmokos kodas 104018. Registro išrašo raštu teikimas registro duomenų gavėjams kartą per kalendorinius metus yra nemokamas. Už antrą išrašą imamas  6,25 Lt mokestis, įmokos kodas 104013

15. Kokiais būdais galima gauti pažymą?
Pažymos originalas siunčiamas paštu nurodytu adresu (gavėjui pageidaujant, siunčiama registruotu laišku), pažymų kopijos siunčiamos el. paštu ir faksu.Jūsų (Jūsų atstovaujamojo asmens) identifikacinių, kontaktinių bei kitų prašyme nurodytų asmens duomenų valdytoja – Vilniaus miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188710061, adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected]);
asmens duomenų tvarkymo tikslas: siekiant išnagrinėti Jūsų prašymą dėl registruoto ūkininko ūkio išregistravimo
asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis: Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 6 straipsnio 1 dalies c punktu, t. y. vykdant teisinę prievolę;
asmens duomenys bus saugomi: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nustatyta tvarka – ne ilgiau negu 5 metai, kaip tą nustato teisės aktai;
asmens duomenys bus pateikti: VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui;
asmens duomenys gali būti pateikti: gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų kaip įrodymai ar kitoms institucijoms ar įstaigoms, kai tokių duomenų pateikimas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka;
Kreipiantis raštu Jūs turite teisę prašyti:
- leisti susipažinti su savo asmens duomenimis;
- juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;
- pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, [email protected]).
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos asmens duomenų apsaugos pareigūnas, el. p. [email protected].
Informacija atnaujinta
2022-07-13 16:42:06