Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą

Paslaugos aprašymas

SVARBU! Informacija pateikta PRANEŠIME yra viešai skelbiama. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 3 str. 1 d. 1 ir 4 p. bei 7 str. 4 d., pateikiami dokumentai turi būti nuasmeninti, t.y. negali būti nurodyti fizinių asmenų asmens kodai ir kontaktiniai duomenys (telefonų numeriai, el. pašto adresai, gyvenamosios vietos adresas, taip pat bet kokia kita informacija, kuri yra perteklinė ir nereikalinga viešinimo tikslams pasiekti). Dokumentų su asmens duomenimis nenuasmenintos versijos talpinamos atskirame nuo projektinių pasiūlymų faile (kuris nebus viešinamas).SVARBU! 2019 m. gruodžio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-3178/19 patvirtintas Projektinių pasiūlymų ir techninio projekto įtraukimo į GIS duomenų bazę ir geoportalą „Vilnius 3D planas“ tvarkos aprašas. Apraše nurodytų objektų projektai turi būti pateikiami VGIS tvarkytojui įtraukti į GIS duomenų bazę ir geoportalą „Vilnius 3D planas“. Failai teikiami el. paštu PP@vplanas.lt


Rekomenduojama projektinius pasiūlymus prieš viešą svarstymą teikti peržiūrėti Vyriausiojo miesto architekto skyriui Projektavimo sąlygų poskyriui. Prašymą peržiūrėti projektinius pasiūlymus prieš viešą svarstymą ir kitus dokumentus siųsti el. paštu savivaldybe@vilnius.lt(vienu laišku)

Su projektiniais pasiūlymais privaloma supažindinti visuomenę, kai:
1. Numatomas statinio ar statinio dalies, nurodytų STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priede visuomenei svarbių statinių sąraše (nauja statyba, rekonstravimas, paskirties keitimas) projektavimas;
2. Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje numatytais atvejais numatomas statinio ar statinio dalies projektavimas;

Teikiama per IS „INFOSTATYBA“:
1. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio ar jo dalies pagrindinė naudojimo paskirtis (kai keičiama statinio ar jo dalies naudojimo paskirtis, nurodoma esama ir būsima paskirtys); žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrai, (kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama); statinio (pastato) techniniai ir paskirties rodikliai (tarp jų gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų kiekis, butų, vietų skaičius ir kt.); statinio statybos rūšis; projektuojamų statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė); paaiškinami ir pagrindžiami projektinių pasiūlymų sprendiniai; nurodomi laikančiųjų konstrukcijų ir išorinių atitvarų parinkimo motyvai ir kita. Jeigu numatyta projektinių pasiūlymų rengimo užduotyje, aiškinamajame rašte aprašomi gamybos ar kitos veiklos rūšies, projektuojamos statinyje, technologinis procesas (schema); nuotekų tvarkymo pasiūlymai; atliekų tvarkymo pasiūlymai; orientacinis energinių išteklių (elektros energijos, šilumos, geriamojo vandens, dujų ir kitų išteklių) kiekis ir apsirūpinimo šaltiniai;
2. grafinė dalis:
2.1. žemės sklypo su gretima urbanistine aplinka planas (ant ne senesnio kaip 3 metų topografinio plano). Jame nurodomas statinių išdėstymas, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, automobilių parkavimo vietos (kai jos planuojamos įrengti žemės sklype) ir kita;
2.2. pastato (-ų), jo dalies aukštų planų schemos;
2.3. pastato (-ų) jo dalies charakteringų pjūvių schemos;
2.4. pastato (-ų) fasadai jo dalių.
3. Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (statinių su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (pastatams privaloma) arba maketas).
Viešas susirinkimas rengiamas pasibaigus su projektiniais pasiūlymais susipažinti skirtam terminui ir turi vykti visuomenei patogiu ne darbo metu;
4. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 61.1 – 61.7 punktuose nurodytą informaciją privaloma pateikti atskirame *.docx faile (skelbimo forma pridedama, žr. skiltyje „Prašymo forma (-os)“).

Viešų susirinkimų vieta (STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 63.1 p.):
1. Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra, Stiklių g. 4, tel. 262 9646 el. p. info@vsaa.lt - kai statinys projektuojamas Vilniaus miesto senamiesčio seniūnijoje (Laikas derinamas su Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra bei Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vyr. specialistais). Projektiniai pasiūlymai papildomai skelbiami Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra puslapyje www.vsaa.lt;
2. Vilniaus miesto savivaldybės patalpose (Konstitucijos pr. 3) - kai statinys projektuojamas Vilniaus miesto likusioje teritorijoje. (Laikas ir kabinetas derinamas su Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vyr. specialistais);
a r b a
3. Vilniaus miesto seniūnijų patalpose – toliau nuo centro nutolusiose (Laikas ir kabinetas derinamas su Seniūnu bei Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vyr. specialistais).

Kilus klausimams dėl paslaugos suteikimo, prašome kreiptis nurodytais tel. numeriais:
  • Marius Miškinis, tel. (8-5) 211 2689
  • Jovilė Jaruševičiūtė, tel. (8-5) 211 2692
  • Aurelija Šlepikaitė, tel. (8 5) 211 2877
  • Geda Krencienė, tel. (8-5) 211 2300

Skelbimai apie numatomų statinių projektavimą patalpinami www.vilnius.lt svetainėje „Numatomo statinių projektavimo viešumas“ skiltyje.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Teritorijų planavimas; statyba; architektūra
Paslaugos suteikimo trukmė
3 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Geda Krencienė, tel. 211 2300
Paslaugos vykdytojas
Marius Miškinis, tel. 211 2689
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui
Prašymas informuoti visuomenę teikiamas per IS „INFOSTATYBA“

1. Statytojas, turėdamas teigiamai įvertintus ar pagal specialistų pastabas pataisytus ir su Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyriu (jei reikia) suderintus Projektinius pasiūlymus, teikia prašymą:
2. Informacinėje sistemoje „Infostatyba“, nurodydamas informaciją apie numatomą viešą svarstymą, pateikdamas projektinius pasiūlymus ir kitus dokumentus (dokumentus su asmens duomenimis teikti sistemos skiltyje „Kiti dokumentai“).
3. Statytojas, po pranešimo paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje, per 3 darbo dienas privalo prie statybos sklypo ribos įrengti stendą su prašyme išvardinta informacija arba šią informaciją registruotais laiškais pateikti kaimyninių žemės sklypų valdytojams, naudotojams, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams. Stendo įrengimui taikyti 2017-09-20 VMSA direktoriaus įsakymo, Nr. 30-2387, (lentelė Nr. 1) reikalavimus - prie statybos sklypo ribos įrengiamas stendas turi būti ne mažesnis nei 0,9 x 0,6 m dydžio. Prie statybos sklypo ribos įrengtą stendą privaloma laikyti ne mažiau kaip 10 d. d. nuo stendo prie statybos sklypo ribos įrengimo dienos.
4. Jeigu visuomenės supažindinimui su parengtais projektiniais pasiūlymais organizuojamas ne vienas, o keli susirinkimai, apie kiekvieną kitą viešą susirinkimą skelbiama (pateikia nuorodą) savivaldybės interneto svetainėje, o statytojas registruotais laiškais informuoja kaimyninių žemės sklypų valdytojus, naudotojus, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojus.
5. Ne anksčiau kaip po 10 d. d. nuo informacijos paskelbimo Savivaldybės puslapyje organizuojamas viešas susirinkimas, kuriame dalyvauja Statytojas, Projektuotojas, kai svarstomi visuomenei svarbių statinių projektiniai pasiūlymai – Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vyr. specialistai. Prieš paskelbiant informaciją, Statytojas/Projektuotojas derina asmeniškai viešo susirinkimo datą, laiką ir vietą su Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra, Seniūnijų seniūnais, Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vyr. specialistais pagal jų kuruojamą teritoriją. Viešas susirinkimas įforminamas protokolu.
6. Visuomenės informavimas apie numatoma statinių projektavimą turi būti vykdomas ir turi atitikti STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriuje nustatytus reikalavimus ir 13 priedo sudėtį.

Jeigu visuomenės supažindinimui su parengtais projektiniais pasiūlymais organizuojamas ne vienas, o keli susirinkimai, apie kiekvieną kitą viešą susirinkimą savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) paskelbia (pateikia nuorodą) savivaldybės interneto svetainės pirmajame puslapyje, o statytojas registruotais laiškais informuoja kaimyninių žemės sklypų valdytojus, naudotojus, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojus. Visi vieši susirinkimai organizuojami STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriuje nustatyta tvarka.
Reglamentuojantys teisės aktai
1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, 1996-03-19 Nr. I-1240
2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, 1995-12-12, Nr. I-1120
3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-11-07 įsakymu Nr. D1-738 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, VIII skyrius, 4, 13 priedai
4. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. 30-2387 „Dėl tipinio dydžio ir turinio laikinos nekilnojamojo turto objektų išorinės reklamos formų tvirtinimo“
5. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017-12-20 sprendimas Nr. 1-1312 „ Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schemos, kompensavimo už papildomai įrengtas automobilių stovėjimo vietas tvarkos aprašo ir sutarties formos tvirtinimo”
6. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 2 d. sprendimas Nr. 1-1759 „Dėl automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo prie prekybos centrų, projektuojamų centrinėje miesto dalyje“
7. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013-11-20 sprendimas Nr. 1-1553 „Dėl papildomų statinio specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo daugiaaukščių pastatų statybos projektams rengti“
8. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-07 sprendimas Nr. 1-1355 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje projektuojamų objektų, kurių architektūrinėms idėjoms įvertinti privaloma skelbti projektų konkursus“
9. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas 1996 m. birželio 11 d. Nr. I-1374
10. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. 30-3178/19 „Dėl projektinių pasiūlymų ir techninio projekto įtraukimo į GIS duomenų bazę ir geoportalą „Vilnius 3D planas““
11. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 30-3178/19 patvirtintas „Projektinių pasiūlymų ir techninio projekto įtraukimo į GIS duomenų bazę ir geoprotalą „Vilnius 3D planas“ tvarkos aprašas“
Informacija atnaujinta
2020-01-02 10:58:57