Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą

Paslaugos aprašymas

SVARBU! Informacija pateikta PRANEŠIME yra viešai skelbiama. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 3 str. 1 d. 1 ir 4 p. bei 7 str. 4 d., pateikiami dokumentai turi būti nuasmeninti, t.y. negali būti nurodyti fizinių asmenų asmens kodai ir kontaktiniai duomenys (telefonų numeriai, el. pašto adresai, gyvenamosios vietos adresas, taip pat bet kokia kita informacija, kuri yra perteklinė ir nereikalinga viešinimo tikslams pasiekti). Dokumentų su asmens duomenimis nenuasmenintos versijos talpinamos atskirame nuo projektinių pasiūlymų faile (kuris nebus viešinamas).


Pateikiami šie dokumentai (STR. 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS. PROJEKTO EKSPERTIZĖ. VIII skyrius):
1. Prašymas informuoti visuomenę apie numatomą statinių projektavimą;
2. Savivaldybės interneto svetainėje paskelbtame pranešime, stende ir (ar) registruotuose laiškuose nurodoma:

2.1. statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės;
2.2. statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta). Rengiant pastato (jo dalies) projektinius pasiūlymus, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija privaloma;
2.3. projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). Jei projektinių pasiūlymų autorystė priklauso fizinių asmenų grupei – statinio architektų (autorių) vardai, pavardės, elektroninio pašto adresai);
2.4. statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris);
2.5. susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos;
2.6. informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų;
2.7. kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas).
3. Projektiniai pasiūlymai (STR. 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS. PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ 13 priedas). Teikiama per IS „INFOSTATYBA“:
3.1. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio ar jo dalies pagrindinė naudojimo paskirtis (kai keičiama statinio ar jo dalies naudojimo paskirtis, nurodoma esama ir būsima paskirtys), žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrai, (kai Teritorijų planavimo įstatymo [5.12] 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama), statinio (pastato) techniniai ir paskirties rodikliai (tarp jų gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų kiekis, butų, vietų skaičius ir kt.), statinio statybos rūšis, projektuojamų statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė), paaiškinami ir pagrindžiami projektinių pasiūlymų sprendiniai, nurodomi laikančiųjų konstrukcijų ir išorinių atitvarų parinkimo motyvai ir kita. Jeigu numatyta projektinių pasiūlymų rengimo užduotyje, aiškinamajame rašte aprašomi gamybos ar kitos veiklos rūšies, projektuojamos statinyje, technologinis procesas (schema), nuotekų tvarkymo pasiūlymai, atliekų tvarkymo pasiūlymai, orientacinis energinių išteklių (elektros energijos, šilumos, geriamojo vandens, dujų ir kitų išteklių) kiekis ir apsirūpinimo šaltiniai.
3.2. grafinė dalis:
3.2.1. žemės sklypo su gretima urbanistine aplinka planas (ant ne senesnio kaip 3 metų topografinio plano). Jame nurodomas statinių išdėstymas, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, automobilių parkavimo vietos (kai jos planuojamos įrengti žemės sklype) ir kita;
3.2.2. pastato (-ų), jo dalies aukštų planų schemos;
3.2.3. pastato (-ų) jo dalies charakteringų pjūvių schemos;
3.2.4. pastato (-ų) fasadai jo dalių.
3.3. Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (statinių su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (pastatams privaloma) arba maketas).Kilus klausimams dėl paslaugos suteikimo, prašome kreiptis nurodytais tel. numeriais:
  • Marius Miškinis, tel. (8-5) 211 2689
  • Jovilė Jaruševičiūtė, tel. (8-5) 211 2692
  • Geda Ribikauskaitė, tel. (8-5) 211 2300

Skelbimo pranešimą galite pateikti elektroninėmis priemonėmis. Patikrinus skelbimą jis bus patalpintas www.vilnius.lt svetainėje „Numatomo statinių projektavimo viešumas“ skiltyje.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Teritorijų planavimas; statyba; architektūra
Paslaugos suteikimo trukmė
3 darbo d.
Paslaugos gavėjas
fizinis / juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Birutė Tautavičienė, tel. 211 2747
Paslaugos vykdytojas
Marius Miškinis, tel. 211 2689
Aprašymas interesantui
Statytojas, prieš informuodamas visuomenę apie numatomas statybas, pagal patvirtintą Projektavimo užduotį parengtus ar visuomenei svarbaus statinio Projektinius pasiūlymus (A4 formato sukomplektuotą bylą) teikia peržiūrėti Miesto plėtros departamento direktoriui - miesto vyriausiajam architektui posėdyje miesto plėtros klausimais. Priimti sprendimai įforminami protokolu.

Pritarus Projektiniams pasiūlymams, Statytojas Projektinius pasiūlymus ir informaciją apie numatomą viešą svarstymą paskelbia IS „Infostatyba“ ir teikia prašymą paslaugos vykdytojui (Projektavimo sąlygų poskyrio vyr. specialistui), apie numatomą statinių statybą informuoti visuomenę Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje užsisakydamas šią paslaugą.

Statytojas, po pranešimo paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje, per 3 darbo dienas privalo įrengti prie statybos sklypo ribos stendą su prašyme išvardinta informacija arba šią informaciją registruotais laiškais pateikti kaimyninių žemės sklypų valdytojams, naudotojams, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams. Stendo įrengimui taikyti 2017-09-20 VMSA direktoriaus įsakymo, Nr. 30-2387, (lentelė Nr. 1). reikalavimus.

Prie statybos sklypo įrengiamas stendas turi būti 0,9x 0,6 m dydžio*.

Ne anksčiau kaip po 10 d. d. nuo informacijos paskelbimo Savivaldybės puslapyje (informacijos paskelbimui papildomai skiriamos 3 d. d.), organizuojamas viešas susirinkimas, kuriame dalyvauja Statytojas, Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus Rytinės ir (ar) Vakarinės teritorijų vyr. specialistai (kai svarstomi visuomenei svarbių statinių projektiniai pasiūlymai). Prieš paskelbiant informaciją statytojas derina asmeniškai viešo susirinkimo datą ir laiką su Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus vyr. specialistais pagal jų kuruojamą teritoriją. Viešas susirinkimas įforminamas protokolu.
Papildoma informacija
Reglamentuojantys teisės aktai
1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, 1996-03-19 Nr. I-1240 (Lietuvos Respublikos Seimo 2016-06-30 įsakymo Nr. XII-2573 redakcija)
2. Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. D1-22 „Dėl specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
3. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktoriaus 2013-06-03 įsakymas Nr. A15-1180-(2.1.4-MP) „Dėl papildomų specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo miestui strategiškai svarbiems ir kultūrai reikšmingiems statiniams";
4. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, 1995-12-12 Nr. I-1120;
5. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktoriaus 2013-06-03 įsakymas Nr. A15-1180-(2.1.4-MP) „Dėl papildomų specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo miestui strategiškai svarbiems ir kultūrai reikšmingiems statiniams";
6. Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos 2013-11-20 sprendimas Nr. 1-1553 „Dėl papildomų statinio specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo daugiaaukščių pastatų statybos projektams rengti";
7. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 2 d. sprendimas Nr. 1-1759 „Dėl automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo prie prekybos centrų, projektuojamų centrinėje miesto dalyje";
8. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-08-27 įsakymas Nr. 30-2610 „Dėl projektinių pasiūlymų rengimo užduoties formos tvirtinimo ir Artūro Blotnio įgaliojimo";
9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ (
10. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktoriaus 2015 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. A15-271/15(2.1.4-MP) „Dėl papildomų reikalavimų įrašymo į specialiuosius architektūros reikalavimus".
11. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. 40-332 „Dėl pranešimų apie projektus paskelbimo terminų ir būdų"
12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimas Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“
13. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. 30-2387
Informacija atnaujinta
2018-08-03 15:04:33