Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą

Paslaugos aprašymas
Dėmesio! Ekstremalios situacijos metu organizuojant viešus susirinkimus elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu, turi būti užtikrinama galimybė suinteresuotiems visuomenės atstovams gyvai (žodžiu) teikti pasiūlymus, klausimus ir gauti atsakymus. DRAUDŽIAMA naudoti platformas, kuriose suinteresuotiems visuomenės atstovams leidžiama pasisakyti tik raštu.
Dėmesio! Karantino laikotarpiu viešo susirinkimo laikas turi būti derinamas su Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vyr. specialistais (teritoriją kuruojančiais architektais), išskyrus vieno buto, dviejų butų ar statinių (ar jo dalių) paskirties keitimo atvejus.

Esant paskelbtai ekstremaliai situacijai, projektinių pasiūlymų viešinimas gali būti atliekamas vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 681 punktu, „Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuorodą.
Šiuo atveju statytojas turi sudaryti galimybes asmenims dalyvauti viešame susirinkime nuotoliniu būdu, naudojant TGĮ, užtikrindamas visiems viešai prieinamą transliaciją ir sudarydamas sąlygas transliacijos metu suinteresuotos visuomenės atstovams teikti pasiūlymus, klausimus ir gauti atsakymus, pateikdamas prisijungimo prie transliacijos instrukcijas, darydamas ir išsaugodamas transliacijos garso ir vaizdo įrašą, pateikdamas visiems viešai prieinamą šios transliacijos įrašo nurodą, užtikrinant transliacijos įrašo viešą prieigą, ir įgyvendinti šio reglamento 63 punkte nustatytus reikalavimus viešam susirinkimui.
Asmenys, neturintys galimybių dalyvauti viešame susirinkime nuotoliniu būdu, gali teikti klausimus ir pasiūlymus raštu arba elektroniniu paštu iki susirinkimo dienos, į kuriuos turi būti atsakyta šiame skyriuje nustatyta tvarka.

SVARBU! Informacija pateikta PRANEŠIME yra viešai skelbiama. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 3 str. 1 d. 1 ir 4 p. bei 7 str. 4 d., pateikiami dokumentai turi būti nuasmeninti, t.y. negali būti nurodyti fizinių asmenų asmens kodai ir kontaktiniai duomenys (telefonų numeriai, el. pašto adresai, gyvenamosios vietos adresas, taip pat bet kokia kita informacija, kuri yra perteklinė ir nereikalinga viešinimo tikslams pasiekti). Dokumentų su asmens duomenimis nenuasmenintos versijos talpinamos atskirame nuo projektinių pasiūlymų faile (kuris nebus viešinamas).Prieš teikiant prašymą informuoti visuomenę, projektiniai pasiūlymai turi būti teikiami įtraukti į GIS duomenų bazę ir (ar) geoportalą „Vilnius 3D planas“ (įsakymas Nr. 30-3178/19, minėtu įsakymu patvirtintas tvarkos aprašas ir žemėlapyje nurodyta teritorija (spauskite nuorodą "Atsisiųsti aktą byloje")). Failai (nurodyti tvarkos aprašo IV skyriuje) ir užpildyta lentelė (žr. skiltyje „Prašymo forma (-os)“) teikiami el. paštu PP@vplanas.lt


Su projektiniais pasiūlymais privaloma supažindinti visuomenę, kai:
1. Numatomas statinio ar statinio dalies, nurodytų STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priede visuomenei svarbių statinių sąraše (nauja statyba, rekonstravimas, paskirties keitimas) projektavimas;
2. Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje numatytais atvejais numatomas statinio ar statinio dalies projektavimas;

Teikiama per IS „INFOSTATYBA“:
1) Projektiniai pasiūlymai (nuasmeninti ir tik pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedo II skyriuje nustatytą projektinių pasiūlymų sudėtį ir reikalavimus) teikiami viename faile;
2) Skelbimo forma MS Word formatu (*.docx failas) (skelbimo formą atsisiųsti, žr. skiltyje „Prašymo forma (-os)“)
3) Statytojo įgaliojimas prašymo pateikėjui, kvalifikacijos atestatai, nuosavybės ir kiti papildomi dokumentai teikiami neviešinamoje skiltyje „Kiti dokumentai“

Viešų susirinkimų vietos (STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 63.1 p.):
1. Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra, Stiklių g. 4, tel. (8 5) 262 9646 el. p. info@vsaa.lt - kai statinys projektuojamas, rekonstruojamas kultūros paveldo vietovėje Senamiestyje ir kai atliekamas kultūros paveldo objektų rekonstravimas Senamiesčio apsaugos zonoje (laikas derinamas su Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra bei Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vyr. specialistais). Projektiniai pasiūlymai papildomai skelbiami Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra puslapyje www.vsaa.lt;
2. Vilniaus miesto savivaldybės patalpose (Konstitucijos pr. 3) - kai statinys projektuojamas Vilniaus miesto likusioje teritorijoje (laikas ir kabinetas derinamas su Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vyr. specialistais);
3. Vilniaus miesto seniūnijų patalpose – kai statinys projektuojamas ar rekonstruojamas toliau nuo centro nutolusiose vietose ir kai rengiamas statinio ar jo dalies paskirties keitimo, atliekant paprastąjį ar kapitalinį remontą, projektas (laikas ir kabinetas derinamas su Seniūnu bei naujos statybos ar rekonstavimo atveju su Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vyr. specialistais).

Kilus klausimams dėl paslaugos suteikimo, prašome kreiptis nurodytais tel. numeriais:
  • Marius Miškinis, tel. (8-5) 211 2689
  • Jovilė Jaruševičiūtė, tel. (8-5) 211 2692
  • Aurelija Šlepikaitė, tel. (8 5) 211 2877
  • Geda Krencienė, tel. (8-5) 211 2300

Skelbimai apie numatomų statinių projektavimą patalpinami www.vilnius.lt svetainėje „Numatomo statinių projektavimo viešumas“ skiltyje.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Teritorijų planavimas; statyba; architektūra
Paslaugos suteikimo trukmė
5 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Marius Miškinis, tel. 211 2689, mob. tel. +37061023676
Paslaugos vadovas
Geda Krencienė, tel. 211 2300
Aprašymas klientui
Prašymas informuoti visuomenę teikiamas per IS „INFOSTATYBA“

1. Statytojas, turėdamas su Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyriu (jei reikia) ir (ar) Infrastruktūros darbų priežiūros ir inžinerinių statinių projektų ir projektinių pasiūlymų vertinimo darbo grupe suderintus/teigiamai įvertintus ar pagal pastabas pataisytus Projektinius pasiūlymus, teikia prašymą:
2. Informacinėje sistemoje „Infostatyba“, nurodydamas informaciją apie numatomą viešą svarstymą, pateikdamas projektinius pasiūlymus ir kitus dokumentus (dokumentus su asmens duomenimis teikti sistemos skiltyje „Kiti dokumentai“).
3. Statytojas po pranešimo paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje per 3 darbo dienas privalo įrengti žemės sklype ar bet kuriame viename žemės sklype, kai planuojama statyti objektą per kelis žemės sklypus, ar teritorijoje, kai žemės sklypas nesuformuotas, stendą su STR1.04.04:2017 61 punkte išvardinta informacija arba šią informaciją registruotais laiškais pateikti planuojamo statyti objekto žemės sklypo ar kaimyninių žemės sklypų valdytojams, naudotojams, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresais. Stendas turi būti pakankamo dydžio (ne mažiau kaip 0,5 kv. m ), kad tilptų STR1.04.04:2017 61 punkte nurodyta informacija, stendo įrengimo ir išmontavimo datos. Informacija stende turi būti pateikta aiškiai ir įskaitomai. Stendo vieta prie statybos objekto parenkama aiškiai matomoje vietoje, kad būtų užtikrintas projektinių pasiūlymų viešinimas ir visuomenės informavimas. Stendas turi būti pagamintas iš aplinkos poveikiui atsparių medžiagų. Stendas laikomas ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo jo įrengimo dienos. Stendo įrengti neprivaloma informuojant visuomenę apie parengtus statinių dalių paskirties keitimo projektinius pasiūlymus – informacija pateikiama matomoje vietoje šalia statinio.
4. Ne anksčiau kaip po 10 d. d. nuo informacijos paskelbimo Savivaldybės puslapyje organizuojamas viešas susirinkimas, kuriame dalyvauja Statytojas, Projektuotojas, kai svarstomi visuomenei svarbių statinių projektiniai pasiūlymai (išskyrus vienbučių ir dvibučių bei statinio ar jo dalies paskirties keitimo atvejus) – Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vyr. specialistai. Prieš paskelbiant informaciją, Statytojas/Projektuotojas derina asmeniškai viešo susirinkimo datą, laiką ir vietą su Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra, Seniūnijų seniūnais, Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vyr. specialistais pagal jų kuruojamą teritoriją. Viešas susirinkimas įforminamas protokolu, parengiama projektinių pasiūlymų viešinimo ataskaita ir kiti dokumentai nurodyti STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriuje.
6. Visuomenės informavimas apie numatoma statinių projektavimą turi būti vykdomas ir turi atitikti STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriuje nustatytus reikalavimus ir 13 priedo sudėtį.
Reglamentuojantys teisės aktai
1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, 1996-03-19 Nr. I-1240
2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, 1995-12-12, Nr. I-1120
3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-11-07 įsakymu Nr. D1-738 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, VIII skyrius, 4, 13 priedai
4. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. 30-2387 „Dėl tipinio dydžio ir turinio laikinos nekilnojamojo turto objektų išorinės reklamos formų tvirtinimo“
5. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017-12-20 sprendimas Nr. 1-1312 „ Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schemos, kompensavimo už papildomai įrengtas automobilių stovėjimo vietas tvarkos aprašo ir sutarties formos tvirtinimo”
6. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 2 d. sprendimas Nr. 1-1759 „Dėl automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo prie prekybos centrų, projektuojamų centrinėje miesto dalyje“
7. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013-11-20 sprendimas Nr. 1-1553 „Dėl papildomų statinio specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo daugiaaukščių pastatų statybos projektams rengti“
8. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-07 sprendimas Nr. 1-1355 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje projektuojamų objektų, kurių architektūrinėms idėjoms įvertinti privaloma skelbti projektų konkursus“
9. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas 1996 m. birželio 11 d. Nr. I-1374
10. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. 30-3178/19 „Dėl projektinių pasiūlymų ir techninio projekto įtraukimo į GIS duomenų bazę ir geoportalą „Vilnius 3D planas““
11. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 30-3178/19 patvirtintas „Projektinių pasiūlymų ir techninio projekto įtraukimo į GIS duomenų bazę ir geoprotalą „Vilnius 3D planas“ tvarkos aprašas“
Informacija atnaujinta
2021-03-19 08:16:03