Asmeninė pagalba (asmeninio asistento paslaugos) asmenims su negalia

Paslaugos aprašymas
Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tikslas – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti asmeniui individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Asmeninę pagalbą Vilniaus mieste teikia šios nevyriausybinės organizacijos:
• Lietuvos žmonių su negalia sąjunga
• Maltos ordino pagalbos tarnyba
• Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius
• VšĮ „Vilties žiedas“
Daugiau informacijos rasite Vilniaus miesto socialinės paramos centro svetainėje.

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar jo tėvai, įtėviai ar globėjai (rūpintojai), ar vaikai (įvaikiai), ar asmens įgaliotas atstovas kreipiasi į Vilniaus miesto socialinės paramos centrą ir pateikia:
• nustatytos formos prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos (žr. skiltį „Prašymo forma (-os)“);
• asmens negalią patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Neįgaliojo pažymėjimą ar Neįgalumo lygio pažymą, ar Darbingumo lygio pažymą, ar Specialiųjų poreikių lygio pažymą, prašoma pateikti, jeigu nėra informacinėse sistemose;
• dokumentus, pažymas arba jų kopijas, patvirtinančius asmens gaunamas pajamas (netaikoma, jei asmuo ar asmens atstovas prašyme-paraiškoje pažymi, kad sutinka apmokėti visą sumą, lygią asmeniui savivaldybės vykdomosios institucijos nustatytam mokėjimo už asmeninę pagalbą dydžiui), prašoma pateikti, jeigu nėra informacinėse sistemose;
• dokumentus ar jų kopijas ir (ar) kitą informaciją, pagrindžiančius prioriteto suteikimą (pavyzdžiui, moksleivio ar studento pažymėjimo kopiją, darbdavio pažymą, dokumentą ar pažymą, kad yra registruotas Užimtumo tarnyboje, ir pan.) (taikoma, jei kreipiasi prioritetą turintys gauti asmeninę pagalbą asmenys), prašoma pateikti, jeigu nėra informacinėse sistemose;
• dokumentus, patvirtinančius asmens atstovavimo pagrindą, ar jų kopijas (pavyzdžiui, gimimo liudijimą, teismo sprendimą (nutartį), įgaliojimą, asmens ar asmens atstovo raštišką sutikimą, kad asmeninės pagalbos gavimo klausimais asmeniui gali atstovauti kitas asmuo (nurodomas atstovaujamo ir atstovaujančio asmens vardas, pavardė, gimimo data) ir pan.) (taikoma, jei kreipiasi asmens atstovas).

Jei socialiniam darbuotojui reikalingi papildomi dokumentai ir (ar) informacija, susijusi su asmeninės pagalbos poreikio nustatymu, nenurodyti sąraše, socialinis darbuotojas gali prašyti asmens ar asmens atstovo pateikti papildomus dokumentus (jų kopijas) ir (ar) kitą informaciją, reikalingą pildant klausimyną.

Asmeninės pagalbos poreikį asmeniui vertina ir nustato socialinis darbuotojas. Asmens ar asmens atstovo sutikimu (pageidavimu), vertinant asmens asmeninės pagalbos poreikį, gali dalyvauti ir neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos atstovas. Asmeninės pagalbos asmeniui poreikis nustatomas vieniems metams nuo sprendimo priėmimo dienos.
Likus ne daugiau kaip 30 dienų iki šio termino pabaigos, pasibaigus šiam terminui ir (ar) asmeniui ar asmens atstovui savivaldybės administracijai, pateikus nurodytą prašymą-paraišką ir, jei reikia, kitus pasikeitusius ar patikslintus dokumentus ir (ar) kitą informaciją, nurodytus dokumentus, asmeniui iš naujo organizuojamas asmeninės pagalbos poreikio vertinimas nustatyta tvarka.
Klientai konsultuojami darbo dienomis telefonu: +370 664 28 574.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Socialinės paslaugos
Paslaugos suteikimo trukmė
35 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Meilutė Mačiūnienė, tel. (8 5) 213 3710
Paslaugos vadovas
Skaistė Jusienė, tel. (8 5) 213 3663
Prašymo forma (-os)
Informacija
Asmenys, pageidaujantys gauti asmeninio asistento pagalbą, turi kreiptis į klientų aptarnavimo centrą (KAC), adresu Konstitucijos pr. 3, pirmas aukštas, ketvirtas langelis. Alternatyvūs prašymo pateikimo būdai:
• elektroniniu paštu asmeninis.asistentas@spcentras.lt;
• paštu, adresu Kauno g. 3, Vilnius, LT-01314;
• per kurjerį, adresu Kauno g. 3, Vilnius, LT-01314.
Informacija atnaujinta
2021-11-29 16:17:58