Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymas

Paslaugos aprašymas
Paslauga skirta prašymui savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokai apskaičiuoti pateikti. Ši įmoka yra vienkartinė savivaldybės tarybos sprendimu nustatyto dydžio įmoka, kurią savivaldybei moka Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, pateikę prašymą gauti statybą leidžiantį dokumentą statiniui statyti ar rekonstruoti teritorijoje, kurioje pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus numatoma savivaldybės infrastruktūros plėtra, ir (ar) planuojantys toje teritorijoje statyti ar rekonstruoti inžinerinį statinį, kuriam reikalinga savivaldybės infrastruktūra, tačiau statybą leidžiančio dokumento nereikia. Statybų iniciatorius pateikia prašymą pagal patvirtintą formą ir papildomus dokumentus, kaip išvardinta paslaugos aprašyme aukščiau pateiktuose punktuose.

Prašymo nagrinėjimo ir įmokos apskaičiavimo terminas: kai prašymas, kiti dokumentai ir informacija atitinka Metodikos 3 ir 4 punktų reikalavimus - 20 d. d. Kai prašymas, kiti dokumentai ir informacija neatitinka Metodikos 3 ir 4 punktų reikalavimų: ar nepakanka duomenų įmokai apskaičiuoti, organizatorius per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos informuoja apie tai mokėtoją jo pasirinktu informavimo būdu, nustatydamas ne trumpesnį kaip 10 darbo dienų nuo informavimo dienos terminą trūkumams pašalinti ir (ar) papildomai informacijai pateikti. Kai mokėtojas per nustatytą terminą pašalina trūkumus ir (ar) pateikia papildomą informaciją, laikoma, kad prašymas pateiktas dieną, kai gautas pirmasis prašymas. Kai trūkumų neįmanoma ištaisyti, jie per nustatytą terminą nepašalinami ar nepateikiama prašoma papildoma informacija, prašymas nenagrinėjamas ir apie tai, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo termino, skirto mokėtojui ištaisyti trūkumus, pabaigos, mokėtojo pasirinktu informavimo būdu informuojamas mokėtojas.

Prašymo forma pagal Metodikos 1 priedą, pildoma tais atvejais, jeigu reikia koreguoti informaciją po pateiktų pastabų, jeigu tokių atsiranda po organizatoriaus įvertinimo.

Pastaba: Dėl objektyvių, nuo organizatoriaus valios nepriklausančių priežasčių, kurios objektyviai kliudė per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo organizatoriui apskaičiuoti įmokos dydį, organizatorius gali šį terminą pratęsti, bet ne ilgiau kaip 20 darbo dienų, apie tai mokėtojo pasirinktu informavimo būdu per 5 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti terminą priėmimo dienos informuodamas mokėtoją ir nurodydamas termino pratęsimo priežastis.

Daugiau informacijos rasite šiame puslapyje.

Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos dydį vienbučiams gyvenamosios paskirties pastatams galima pasitikrinti šioje nuorodoje.
Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos dydį dvibučiams gyvenamosios paskirties pastatams galima pasitikrinti šioje nuorodoje.

Konsultacijos teikiamos I-IV nuo 9 iki 12 val. el. paštu ir telefonu nurodytais paslaugos vykdytojo ir paslaugos vadovo kontaktais.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir rezultatą gauti skaitmeniniu formatu.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Mokesčiai; mokesčių permokos
Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Ilona Tomkevičienė, tel. 8 5 211 2069
Paslaugos vadovas
Anton Nikitin, tel. 8 664 66016
Informacija

1. Kas yra savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka?
Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka – vienkartinė savivaldybės tarybos sprendimu nustatyto dydžio įmoka, kurią savivaldybei moka Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, pateikę prašymą gauti statybą leidžiantį dokumentą statiniui statyti ar rekonstruoti teritorijoje, kurioje pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus numatoma savivaldybės infrastruktūros plėtra, ir (ar) planuojantys toje teritorijoje statyti ar rekonstruoti inžinerinį statinį, kuriam reikalinga savivaldybės infrastruktūra, tačiau statybą leidžiančio dokumento nereikia.

2. Kokios yra savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus funkcijos?
Savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatorius:
- iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo dienos ar iki statybos darbų pradžios, kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, sumoka savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoką, išskyrus nustatytus atvejus, kai ši įmoka nemokama arba nuo jos atleidžiama, arba, kai sudarytoje savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartyje nustatyta, kad ši įmoka mokama dalimis, kai infrastruktūros plėtros iniciatorius pateikia rašytinį prašymą savivaldybei dėl įmokos mokėjimo dalimis. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka dalimis turi būti sumokėta ne vėliau kaip iki statinių statybos užbaigimo dienos (jeigu atliekamos atskirų statinių statybos užbaigimo procedūros – iki pirmojo statinio statybos užbaigimo);
- iki statinių, kuriems reikalinga infrastruktūros plėtra, statybos užbaigimo (jeigu atliekamos atskirų statinių statybos užbaigimo procedūros – iki pirmojo statinio statybos užbaigimo) Statybos įstatymo nustatyta tvarka pastato ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka įrengia ir neatlygintinai perduoda savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartyje nurodytą infrastruktūrą šioje sutartyje nurodytiems savivaldybės infrastruktūros valdytojams;
- perduoda projektuojamos, pastatytos ir (ar) įrengtos savivaldybės infrastruktūros erdvinius duomenis savivaldybės vyriausiajam inžinieriui aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro nustatyta tvarka.

3. Kas yra savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojai?
Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoką moka naujai statomo, rekonstruojamo pastato, esamą inžinerinį statinį rekonstruojančio į pastatą ir (ar) kito inžinerinio statinio, kuris nėra savivaldybės infrastruktūra ir jo naudojimui reikalinga savivaldybės infrastruktūra, statytojas (vystytojas), išskyrus šio straipsnio teisės aktuose numatytus atvejus.

4. Kas yra neprioritetinė savivaldybės infrastruktūra?
Neprioritetinė savivaldybės infrastruktūra – savivaldybės infrastruktūra, esanti teritorijoje, kuri nepatenka į savivaldybės ir (ar) vietovės lygmens bendruosiuose planuose nustatytas prioritetinės plėtros teritorijas ir kurioje savivaldybė neįsipareigoja vystyti socialinės ir (ar) inžinerinės infrastruktūros.

5. Kas yra prioritetinė savivaldybės infrastruktūra?
Prioritetinė savivaldybės infrastruktūra - savivaldybės tarybos sprendimu pagal savivaldybės tarybos patvirtintus kriterijus pripažinta prioritetine ir (ar), atsižvelgiant į strateginio planavimo dokumentus, savivaldybės ir (ar) vietovės lygmens bendruosiuose planuose nustatytoms prioritetinės plėtros teritorijoms ir jų vystymui skirta savivaldybės infrastruktūra.

6. Kaip apskaičiuojama infrastruktūros plėtros įmoka?
Infrastruktūros plėtros įmoka apskaičiuojama pagal statomo NT objekto plotą. Skaičiuojant įmokos dydį įtraukiamas bendrasis pastato plotas ir inžineriniu statiniu (jeigu jis nepriklauso ir nėra reikalingas savivaldybės infrastruktūrai) užstatomas plotą.
Įmoka nėra skaičiuojama nuo požeminių stovėjimo aikštelių ploto ir darnaus miesto principus atitinkančių daugiabučių pirmųjų aukštų, pritaikytų aktyviam gatvės gyvenimui ir namų atsigręžimui į miesto erdves. Skirtingiems statiniams ir skirtingoms miesto teritorijoms yra taikomi skirtingi įmokos tarifai.

7. Kokie tarifai taikomi savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokai apskaičiuoti?
Tarifai daugiabučių statytojams:
Prioritetinėse, geresnę išvystytą infrastruktūrą turinčiose teritorijose įmokos tarifas siekia 30 Eur/kv. m;
Neprioritetinėse zonose įmokos tarifas siekia 50 Eur/kv. m;
Į gyvenimą sugrąžinamose pramoninėse – konversijų – zonose taikomas lengvatinis įmokos tarifas – 15 Eur/ kv. m.
Tarifai vienbučių namų statytojams:
Tarifas vienbučių namų, kurie yra vieninteliai statiniai sklype, yra 15 Eur/kv. m, nepriklausomai nuo teritorijos.

8. Kokiais atvejais statytojai, statantys kultūros, gydymo, sporto paskirties pastatus, yra atleidžiami nuo savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos?
Nuo savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos atleidžiami statytojai, kurie stato: kultūros paskirties pastatus – bibliotekas, muziejus, teatrus, kino teatrus; mokslo paskirties pastatus – bendrojo lavinimo įstaigas, vaikų lopšelius-darželius, aukštąsias mokyklas; gydymo paskirties pastatus – ligonines, poliklinikas; sporto paskirties pastatus – sporto sales, teniso kortus, baseinus, čiuožyklas, jachtklubus, šaudyklas, stadionus, maniežus. Atkreiptinas dėmesys, kad tuo atveju, jei nurodytuose pastatuose yra kitos paskirties patalpų nei išvardyta, atleidžiama nuo Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos dalies, kuri apskaičiuota nuo nurodytų paskirčių patalpų bendrojo ploto. Išvardytų objektų atleidimą nuo Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos taikyti gavus statytojo patvirtinimą, kad penkerius metus nebus keičiama objekto paskirtis. Priešingu atveju objektui bus taikoma Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka pagal tuo metu galiojantį teisinį reguliavimą.

9. Kokie kiti atleidimo nuo savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nuo 2023 m. vasario 8 d. atvejai?
Nuo Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos ar jos dalies atleidžiami statytojai (vystytojai), kai statiniai, nuo kurių skaičiuojama infrastruktūros plėtros įmoka, projektuojami, statomi ar (ir) rekonstruojami projektavimo ir (ar) statybos (įregimo) darbus finansuojant vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. 1-1058 „Dėl Vilniaus miesto kaimynijų teritorijų atnaujinimo programos ir šios programos aprašo tvirtinimo.“

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą
Jūsų (Jūsų atstovaujamojo) identifikacinių, kontaktinių bei kitų prašyme nurodytų asmens duomenų valdytoja – Vilniaus miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188710061, adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected]);
asmens duomenų tvarkymo tikslas: savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos apskaičiavimui ir akto paruošimui bei pateikimui Jums;
asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis: Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 6 straipsnio 1 dalies c punktu, t. y. vykdant teisinę prievolę;
asmens duomenys bus saugomi: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nustatyta tvarka – ne ilgiau negu 10 metų, kaip tą nustato teisės aktai;
asmens duomenys gali būti pateikti: gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų kaip įrodymai ar kitoms institucijoms ar įstaigoms, kai tokių duomenų pateikimas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka;
Kreipiantis raštu Jūs turite teisę prašyti:
- leisti susipažinti su savo asmens duomenimis;
- juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;
- pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, [email protected]).
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos asmens duomenų apsaugos pareigūnas, el. p. [email protected].
Informacija atnaujinta
2023-05-29 09:02:30