Tikslinės pašalpos skyrimas

Paslaugos aprašymas
Gerbiami vilniečiai! Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) veiklos sutrikimų šiuo metu galimi sunkumai pateikiant ir nagrinėjant prašymus. Sutrikimai šalinami. Dėkojame už supratingumą!

Tikslinė pašalpa gali būti skiriama bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui:
iki 147 Eur (iki 3 bazinių socialinių išmokų dydžio, BSI – 49 Eur), kai vidutinės pajamos per mėnesį vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 314 Eur (2 valstybės remiamų pajamų dydžių, 1 VRP – 157 Eur), vieno gyvenančio asmens – 392,50 Eur (2,5 VRP), šiais atvejais:
1) apmokėti patirtas išlaidas mokamiems medicininiams tyrimams atlikti ir (ar) akiniams įsigyti pagal pateiktus apmokėjimą patvirtinančius dokumentus;
2) įsigyti kietajam kurui, kai bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo neatitinka Piniginės paramos įstatyme nustatytų sąlygų kompensacijoms kietajam kurui įsigyti skirti;
3) asmens tapatybės ar kitiems būtiniems dokumentams pagaminti;
4) būtinos kelionės išlaidoms padengti, kai bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo vyksta į kitos savivaldybės teritorijoje esančią socialinių paslaugų ar sveikatos priežiūros įstaigą ar grįžta iš kitos savivaldybės teritorijoje esančios socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigos į Savivaldybės teritoriją;
5) apmokėti laikino apnakvindinimo paslaugas, apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugas;
6) apmokėti Lietuvos Respublikoje organizuojamas vasaros poilsio stovyklas mokyklinio amžiaus vaikams;
7) apmokėti įsiskolinimus už Vilniaus mieste ar Vilniaus rajone registruotų švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, suteiktas paslaugas;
8) apmokėti kontraceptinių priemonių įsigijimą šeimai, patiriančiai socialinę riziką;

iki 735 Eur (iki 15 BSI dydžio), kai vidutinės pajamos per mėnesį vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 471 Eur (3 VRP), vieno gyvenančio asmens – 549,50 Eur (3,5 VRP), šiais atvejais:
1) įsigyti būtiniausių baldų (kėdės, lova, stalas ir (ar) spinta), buitinės technikos (šaldytuvas, skalbimo mašina ir (ar) viryklė) naujai gavusiems socialinį būstą, jei dėl šios pašalpos asmuo kreipėsi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo būsto nuomos sutarties pasirašymo dienos;
2) apmokėti krosnių, kaminų, stogo remonto, vandentiekio įrengimo, pelėsių naikinimo, dezinfekcijos, elektros instaliacijos darbus;

iki 1 225 Eur (iki 25 BSI dydžio), kai vidutinės pajamos per mėnesį vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 471 Eur (3 VRP), vieno gyvenančio asmens – 549,50 (3,5 VRP), šiais atvejais:
1) įvykus nelaimei, padariusiai žalą bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens, trečiojo asmens neapdraustam ar apdraustam, jei pagal draudimo sutartį tai nėra draudžiamasis įvykis, turtui, sveikatai;
2) onkologinės ligos gydymo išlaidoms apmokėti, jeigu per 6 mėnesius iki kreipimosi ar kreipimosi metu yra taikomas aktyvus gydymas: atlikta transplantacinė operacija, taikomas radioterapinis, chemoterapinis ar kitas gydymas, pagal pateiktus apmokėjimą patvirtinančius dokumentus;
3) įsigyti medicinos priemonėms (klausos aparatams, insulino pompoms, kraujospūdžio matuokliams, inhaliatoriams) pagal gydytojo rekomendaciją ir jeigu šios priemonės teisės aktų nustatyta tvarka yra nekompensuojamos;
4) įsigyti techninės pagalbos priemonėms pagal gydytojo rekomendaciją ir jeigu šios priemonės teisės aktų nustatyta tvarka yra nekompensuojamos;
5) po atliktos operacijos ar patirtos traumos gydymo išlaidoms apmokėti, jeigu dėl jos kreiptasi ne vėliau kaip per 6 mėnesius po atliktos operacijos ar įvykusios traumos dienos, pagal pateiktus apmokėjimą patvirtinančius dokumentus;
6) įsiskolinimui už būsto komunalines paslaugas (išskyrus įsiskolinimus, kurie susidarė už laikotarpį, kai buvo nustatyta teisė į kompensacijas vadovaujantis Piniginės paramos įstatymo nuostatomis) ar būsto nuomą (išskyrus nuomą iš privačių fizinių asmenų) padengti, pinigines lėšas pervedant į paslaugų teikėjų (įstaigų) sąskaitas, jei:
- su būsto paslaugų teikėjais yra pasirašytas dokumentas dėl skolos mokėjimo dalimis arba yra priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl skolų priteisimo;
- per 12 mėnesių nuo dokumento dėl skolos mokėjimo dalimis pasirašymo arba įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl skolos (skolų) priteisimo, sąlygas savarankiškai įvykdė iš dalies, bet ne mažiau kaip 50 procentų sutartinių įsipareigojimų;
- Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai Socialinių išmokų permokų nagrinėjimo komisijai protokoliniu nutarimu inicijavus skurdą bei socialinę atskirtį patiriančiam asmeniui išlaidų socialinės išmokos permokai grąžinti apmokėjimą (pervedant į įstaigos sąskaitą);

iki 6 468 Eur (iki 132 BSI dydžio), kai vidutinės pajamos per mėnesį vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 628 Eur (4 VRP), vieno gyvenančio asmens – 706,50 Eur (4,5 VRP), nukentėjus nuo gaisro ar stichinės nelaimės, padariusios žalą neapdraustam ar apdraustam, jei pagal draudimo sutartį tai nėra draudžiamasis įvykis, turtui, gyvenamajam būstui, kuriame bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo deklaruoja gyvenamąją vietą arba šį būstą yra išsinuomoję pagal raštu sudarytą gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, įregistruotą viešame registre, ir jeigu tai yra vienintelis gyvenamasis būstas;

iki 686 Eur (iki 14 BSI dydžio), nevertinant pajamų, apmokėti teisės aktų nustatyta tvarka atliekamo asmens švarinimo, kenkėjų naikinimo ir (ar) sukauptų šiukšlių iš būsto išvežimo paslaugas, jeigu asmens elgesys pažeidžia viešąją tvarką ir bendruomenės interesus, dėl jo neveikimo kyla grėsmė jo ir aplinkinių saugumui, bet asmuo neadekvačiai vertina situaciją ir negali jos savarankiškai spręsti.

Tikslinė pašalpa gali būti skiriama ir išimties tvarka. Daugiau apie tai rasite Tvarkos aprašo 17 ir 18 p.

Darbingo amžiaus asmenys turi dirbti arba būti užsiregistravę Užimtumo tarnyboje, vykdyti šios tarnybos sudarytuose individualiuose įdarbinimo planuose nustatytus įsipareigojimus, socialinę riziką patiriantys asmenys privalo vykdyti Vilniaus miesto socialinės paramos centro socialinių darbuotojų sudarytus individualaus darbo plano uždavinius socialinių problemų sprendimo klausimais. Daugiau apie išimtis rasite Tvarkos aprašo 30 p.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Socialinės išmokos
Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Anžela Vidutienė, tel. 204 3431
Paslaugos vadovas
Ana Venclovaitienė, tel. 213 1755
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas skirti pašalpą (žr. formą);
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. pažyma apie darbingų bendrai gyvenančių asmenų (neatsižvelgiant į tai, kur jie deklaruoja gyvenamąją vietą) pastarųjų 3 mėnesių iki kreipimosi pajamas arba kreipimosi mėnesio, jeigu palyginti su praėjusiais 3 mėnesiais pasikeitė pajamų šaltinis ir (ar) bendrai gyvenančių asmenų sudėtis;
4. pažyma apie priteistas ir gaunamas (negaunamas) ar mokamas lėšas vaiko (vaikų) išlaikymui (alimentus);
5. pažymos ar kiti dokumentai, patvirtinantys papildomas išlaidas, patirtus nuostolius ar aplinkybes dėl pašalpos skyrimo (iš policijos pažymos apie vagystės, turto sugadinimo ir kitus atvejus, mokėjimo kvitai už medikamentus ar atliktas procedūras);
6. gydymo įstaigos pažyma apie ligą, atliktą operaciją;
7. pažymos ar kiti dokumentai, patvirtinantys patirtas (numatomas patirti) išlaidas už laikino apnakvindinimo paslaugas, apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugas, vasaros poilsio stovyklas, įsiskolinimus už švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, suteiktas paslaugas, kontraceptinių priemonių įsigijimą;
8. pažymos ar kiti dokumentai, patvirtinantys patirtas (numatomas patirti) išlaidas už būtiniausių baldų, buitinės technikos, namų apyvokos daiktų, kitų daiktų įsigijimą, būtiniausius būsto remonto, krosnių, kaminų remonto, vandentiekio įrengimo, pelėsių naikinimo, dezinfekcijos darbus, įsiskolinimus už būsto komunalines paslaugas ar būsto nuomą ar kitas būtiniausias paslaugas arba išlaidas;
9. Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pažyma apie gaisrą ar kitos pažymos apie ištikusias nelaimes (pusės metų laikotarpiu nuo įvykusios nelaimės);
10. pažymos ar kiti dokumentai, patvirtinantys patirtas (numatomas patirti) išlaidas už asmens švarinimo, kenkėjų naikinimo ir (ar) sukauptų šiukšlių iš būsto išvežimo paslaugas;
11. paslaugų teikėjų (įstaigų) sąskaitos ir asmens (kliento) kodas, kai pašalpa skiriama įsiskolinimui už būsto komunalines paslaugas ar būsto nuomą padengti ar apmokėti kitas būtiniausias paslaugas ar išlaidas;
12. prireikus kiti dokumentai.

Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
Informacija
Prašymą galima pateikti šiais būdais:
1. paspaudus aukščiau esantį mygtuką „Prisijungti“ prašymą užpildyti prisijungus prie Savivaldybės el. paslaugų valdymo sistemos paslaugos.vilnius.lt per e. valdžios vartus arba per login.vilnius.lt;
2. užpildytą šiame paslaugos apraše nurodytą prašymo formą atsiųsti el. paštu [email protected];
3. užpildytą prašymą atsiųsti paštu adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius;
4. atvykus į Savivaldybės klientų aptarnavimo centrą Konstitucijos pr. 3 (I a.).

Konsultacijos ir informacija teikiama:
• el. paštu [email protected];
• tiesioginio pokalbio (live chat) metu paspaudus pokalbio ikonėlę apatiniame dešiniajame puslapio https://sis.vilnius.lt/ kampe;
• telefonu 8 700 35545.
Rekomenduojame kreiptis greitais ir patogiais el. bendravimo būdais, nes šiuo metu gauti specialisto konsultaciją telefonu 8 700 35545 gali būti sudėtinga dėl itin didelio besikreipiančiųjų srauto. Dėkojame Jums už supratingumą.
Informacija atnaujinta
2023-05-03 10:17:43