Tikslinės pašalpos skyrimas

Paslaugos aprašymas
Tikslinė pašalpa iki 3 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI, 1 BSI – 39 Eur) dydžio (117 Eur) gali būti skiriama siekiant padėti bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, patekusiam į sunkią materialinę padėtį, kai jis yra išnaudojęs visus kitus galimus pajamų šaltinius bei artimųjų ir bendruomenės paramą. Pareiškėjai gyvenamąją vietą turi būti deklaravę Vilniuje, jei gyvenamoji vieta nedeklaruota niekur, o asmuo faktiškai gyvena Vilniuje, gali kreiptis pagal faktinę gyvenamąją vietą.

Tikslinė pašalpa gali būti skiriama, kai vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 2 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP, 1 VRP – 125 Eur) dydžių (250 Eur), o vienam gyvenančiam asmeniui – 2,5 VRP dydžių (312,50 Eur), šiais atvejais:
1. asmens tapatybės ar kitiems būtiniems dokumentams pagaminti;
2. būtinos kelionės, į savo gyvenamosios vietos Savivaldybę ar socialinių paslaugų ar sveikatos priežiūros įstaigą, išlaidoms padengti;
3. įsigyti būtinų vaistų (pagal gydytojų išduotus galiojančius receptus, išskyrus kompensuojamiems vaistams) ar apmokėti būtinas mokamas gydymo išlaidas (pagal pateiktus dokumentus);
4. apmokėti laikino apnakvindinimo paslaugas, apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugas;
5. apmokėti už vasaros poilsio stovyklas mokyklinio amžiaus vaikams;
6. apmokėti įsiskolinimus už švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas suteiktas paslaugas;
7. apmokėti kontraceptinių priemonių įsigijimą šeimai, patiriančiai socialinę riziką;
8. siekiant užtikrinti bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui būtiniausių (maitinimosi, asmeninės higienos, gydymosi ir kt.) poreikių patenkinimą, kai dėl sveikatos būklės ar kitų objektyvių priežasčių jis negali to padaryti savarankiškai ir kreipimosi metu neturi jokio pajamų šaltinio arba pajamos yra mažesnės nei 1,25 VRP (156,25 Eur) dydis vienam asmeniui;
9. įsigyti kietajam kurui, kai bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo dėl objektyvių priežasčių negali gauti kompensacijos kietajam kurui įsigyti, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nustatyta tvarka;
10. kitais atvejais, esant socialinio darbuotojo siūlymui.

Tikslinė pašalpa iki 15 BSI dydžių (585 Eur) gali būti skiriama, kai vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 3 VRP valstybės remiamų pajamų dydžių (375 Eur), o vienam gyvenančiam asmeniui – 3,5 VRP dydžių (437,50 Eur), šiais atvejais:
1. įsigyti būtiniausių baldų, buitinės technikos, namų apyvokos, kitų daiktų;
2. apmokėti būtiniausius būsto remonto, krosnių, kaminų remonto, vandentiekio įrengimo, pelėsių naikinimo, dezinfekcijos darbus;
3.Kitais atvejais, esant socialinio darbuotojo siūlymui.

Tikslinė pašalpa iki 25 BSI dydžių (975 Eur) gali būti skiriama, kai vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 3 VRP valstybės remiamų pajamų dydžių (375 Eur), o vienam gyvenančiam asmeniui – 3,5 VRP dydžių (437,50 Eur), šiais atvejais:
1. įvykus nelaimei, padariusiai žalą bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens, trečiojo asmens neapdraustam ar apdraustam, jei pagal draudimo sutartį tai nėra draudžiamas įvykis, turtui, sveikatai (patekus į sunkią materialinę padėtį dėl ligos, atliktos operacijos, būtiniausių odontologinių paslaugų apmokėjimo ir kita);
2. įsiskolinimui už būsto komunalines paslaugas ar būsto nuomą padengti ar apmokėti kitas būtiniausias paslaugas.

Tikslinė pašalpa iki 132 BSI dydžių (5148 Eur) gali būti skiriama, kai vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 3,5 VRP valstybės remiamų pajamų dydžių (437,50 Eur), o vienam gyvenančiam asmeniui – 4 VRP dydžių (500 Eur), nukentėjus nuo gaisro ar stichinės nelaimės, padariusios žalą neapdraustam ar apdraustam, jei pagal draudimo sutartį tai nėra draudžiamas įvykis, turtui, gyvenamajam būstui, kuriame bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo deklaruoja gyvenamąją vietą ir jeigu tai yra vienintelis gyvenamasis būstas.

Tikslinė pašalpa iki 14 BSI dydžių (546 Eur), nevertinant pajamų, gali būti skiriama apmokėti teisės aktų nustatyta tvarka atliekamo asmens švarinimo, kenkėjų naikinimo ir (ar) sukauptų šiukšlių iš būsto išvežimo paslaugas, jeigu asmens elgesys pažeidžia viešąją tvarką ir bendruomenės interesus, dėl jo neveikimo kyla grėsmė jo ir aplinkinių saugumui, bet asmuo neadekvačiai vertina situaciją ir negali jos savarankiškai spręsti.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Socialinės paslaugos
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Paslaugos vadovas
Jurgita Gajauskienė , tel. 213 3663, mob. tel. 8 683 80938
Paslaugos vykdytojas
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. pažyma apie darbingų bendrai gyvenančių asmenų (neatsižvelgiant į tai, kur jie deklaruoja gyvenamąją vietą) paskutinių 3 mėnesių iki kreipimosi mėnesio pajamas arba kreipimosi mėnesio, jeigu, palyginti su praėjusiais 3 mėnesiais pasikeitė pajamų šaltinis ar bendrai gyvenančių asmenų sudėtis;
4. pažyma apie priteistas ar mokamas / nemokamas lėšas vaiko (vaikų) išlaikymui;
5. pažymos ar kiti dokumentai, patvirtinantys papildomas išlaidas ar patirtus nuostolius (pažymos iš policijos apie vagystės, turto sugadinimo ir kt. atvejus, mokėjimo kvitus už medikamentus, atliktas procedūras ir kita);
6. gydymo įstaigos pažyma apie ligą, atliktą operaciją;
7. pažymos ir kiti dokumentai, patvirtinantys patirtas (numatomas) patirti išlaidas už laikino apnakvindinimo paslaugas, apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugas, vasaros poilsio stovyklas, įsiskolinimus už švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, suteiktas paslaugas, kontraceptinių priemonių įsigijimą;
8. pažymos ar kiti dokumentai, patvirtinantys patirtas (numatomas) patirti išlaidas už būtiniausių baldų, buitinės technikos, namų apyvokos daiktų, kitų daiktų įsigijimą, būtiniausius būsto remonto, krosnių, kaminų remonto, vandentiekio įrengimo, pelėsių naikinimo, dezinfekcijos darbus, įsiskolinimus už būsto komunalines paslaugas ar būsto nuomą ar kitas būtiniausias paslaugas;
9. Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pažyma apie gaisrą ar kitos pažymos apie ištikusiais nelaimes (pusės metų laikotarpiu nuo įvykusios nelaimės;
10. pažymos ar kiti dokumentai, patvirtinantys patirtas (numatomas) patirti išlaidas už asmens švarinimo, kenkėjų naikinimo ir (ar) sukauptų šiukšlių iš būsto išvežimo paslaugas;
11. kiti dokumentai pagal poreikį.


Darbingo amžiaus asmenys kreipimosi metu privalo būti užsiregistravę Darbo biržoje ne mažiau kaip tris mėnesius (šis reikalavimas netaikomas asmenims nukentėjusiems nuo gaisro ar stichinės nelaimės, padariusios žalą neapdraustam ar apdraustam, jei pagal draudimo sutartį tai nėra draudžiamasis įvykis, turtui, gyvenamajam būstui, kuriame bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo deklaruoja gyvenamąją vietą ir jeigu tai yra vienintelis gyvenamasis būstas), vykdyti Darbo biržos sudarytuose individualiuose įdarbinimo planuose nustatytus įsipareigojimus, socialinę riziką patiriantys asmenys privalo vykdyti Vilniaus miesto socialinės paramos centro socialinių darbuotojų sudarytus individualaus darbo plano uždavinius socialinių problemų sprendimo klausimais.
Informacija
Paslaugos teikimo vieta ir kontaktai pateikiami šioje svetainėje - spauskite čia
Informacija atnaujinta
2020-01-13 15:34:11