Tikslinės pašalpos skyrimas

Paslaugos aprašymas
Tikslinė pašalpa iki 3 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI, 1 BSI – 40 Eur) dydžio (120 Eur) gali būti skiriama siekiant padėti asmenims, patekusiems į sunkią materialinę padėtį. Pareiškėjai gyvenamąją vietą turi būti deklaravę Vilniuje. Jei gyvenamoji vieta nedeklaruota, o asmuo faktiškai gyvena Vilniuje, gali kreiptis pagal faktinę gyvenamąją vietą. Ši tikslinė pašalpa gali būti skiriama, kai vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 2 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP, 1 VRP – 128 Eur) dydžių (256 Eur), o vienam gyvenančiam asmeniui – 2,5 VRP dydžių (320 Eur), šiais atvejais:
1. apmokėti patirtas išlaidas arba numatomas patirti išlaidas būtinų vaistų įsigijimui (pagal gydytojų išduotus galiojančius receptus, išskyrus kompensuojamiesiems vaistams) mokamiems medicininiams tyrimams atlikti, akiniams įsigyti ar apmokėti būtinas mokamas gydymo išlaidas (pagal pateiktus apmokėjimą patvirtinančius dokumentus);
2. įsigyti kietajam kurui, kai bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo neatitinka Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nustatytų sąlygų kompensacijoms kietajam kurui įsigyti skirti;
3. asmens tapatybės ar kitiems būtiniems dokumentams pagaminti;
4. būtinos kelionės išlaidoms padengti, kai bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo vyksta į kitos savivaldybės teritorijoje esančią socialinių paslaugų ar sveikatos priežiūros įstaigą ar grįžta iš kitos savivaldybės teritorijoje esančios socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigos į Savivaldybės teritoriją;
5. apmokėti laikino apnakvindinimo paslaugas, apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugas;
6. apmokėti už vasaros poilsio stovyklas mokyklinio amžiaus vaikams;
7. apmokėti įsiskolinimus už švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, suteiktas paslaugas;
8. apmokėti kontraceptinių priemonių įsigijimą šeimai, patiriančiai socialinę riziką.

Tikslinė pašalpa iki 15 BSI dydžių (600 Eur) gali būti skiriama, kai vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 3 VRP valstybės remiamų pajamų dydžių (384 Eur), o vienam gyvenančiam asmeniui – 3,5 VRP dydžių (448 Eur), kai asmenys gyvena skurdžiomis buities sąlygomis, šiais atvejais:
1. įsigyti būtiniausių baldų, buitinės ir kompiuterinės technikos, namų apyvokos, kitų daiktų:
- bendrai gyvenantiems asmenims ar vieniems gyvenantiems asmenims, auginantiems nepilnamečius vaikus (vaiką) ir (ar) vaikus (vaiką), besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą,
- vieniems ar dviem bendrai gyvenantiems pensinio amžiaus asmenims arba darbingo amžiaus nedarbingiems asmenims, gaunantiems bet kokios rūšies pensiją;
2. apmokėti būtiniausius būsto remonto, krosnių, kaminų remonto, vandentiekio įrengimo, pelėsių naikinimo, dezinfekcijos darbus.

Tikslinė pašalpa iki 25 BSI dydžių (1000 Eur) gali būti skiriama, kai vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 3 VRP valstybės remiamų pajamų dydžių (384 Eur), o vienam gyvenančiam asmeniui – 3,5 VRP dydžių (448 Eur), šiais atvejais:
1. įvykus nelaimei, padariusiai žalą bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens, trečiojo asmens neapdraustam ar apdraustam, jei pagal draudimo sutartį tai nėra draudžiamasis įvykis, turtui, sveikatai;
2. gydymo išlaidoms apmokėti sergantiems onkologinėmis ligomis, kai yra taikomas aktyvus gydymas (atlikta transplantacinė operacija, taikomas radioterapinis, chemoterapinis ar kitas gydymas) (pagal pateiktus gydymo įstaigos dokumentus);
3. įsigyti medicinos priemonėms ar techninės pagalbos priemonėms, naudojamoms namų sąlygomis, jeigu šios priemonės yra nekompensuojamos (klausos aparatams, insulino pompoms, kraujospūdžio matuokliams, inhaliatoriams);
4. gydymo išlaidoms apmokėti, patyrus traumas, po komplikuotų ligų ar atliktų medicininių operacijų;
5. gydymo išlaidoms apmokėti po būtiniausių odontologinių paslaugų;
6.įsiskolinimui už būsto komunalines paslaugas ar būsto nuomą (išskyrus nuomą iš privačių fizinių asmenų) padengti (jei asmenys su paslaugų teikėjais yra pasirašę dokumentą dėl skolos mokėjimo dalimis arba yra priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl skolų priteisimo, arba jei dalis įsiskolinimų yra dengiama (mokama) savarankiškai), ar apmokėti kitas būtiniausias paslaugas arba išlaidas, pinigines lėšas pervedant į paslaugų teikėjų (įstaigų) sąskaitas.

Tikslinė pašalpa iki 132 BSI dydžių (5280 Eur) gali būti skiriama, kai vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 3,5 VRP valstybės remiamų pajamų dydžių (448 Eur), o vienam gyvenančiam asmeniui – 4 VRP dydžių (512 Eur), nukentėjus nuo gaisro ar stichinės nelaimės, padariusios žalą neapdraustam ar apdraustam, jei pagal draudimo sutartį tai nėra draudžiamas įvykis, turtui, gyvenamajam būstui, kuriame bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo deklaruoja gyvenamąją vietą arba šį būstą yra išsinuomoję pagal raštu sudarytą gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, įregistruotą viešame registre, ir jeigu tai yra vienintelis gyvenamasis būstas.
Tikslinė pašalpa iki 14 BSI dydžių (560 Eur), nevertinant pajamų, gali būti skiriama apmokėti teisės aktų nustatyta tvarka atliekamo asmens švarinimo, kenkėjų naikinimo ir (ar) sukauptų šiukšlių iš būsto išvežimo paslaugas, jeigu asmens elgesys pažeidžia viešąją tvarką ir bendruomenės interesus, dėl jo neveikimo kyla grėsmė jo ir aplinkinių saugumui, bet asmuo neadekvačiai vertina situaciją ir negali jos savarankiškai spręsti.
Darbingo amžiaus asmenys kreipimosi metu privalo būti užsiregistravę Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdyti šios tarnybos sudarytuose individualiuose įdarbinimo planuose nustatytus įsipareigojimus, socialinę riziką patiriantys asmenys privalo vykdyti Vilniaus miesto socialinės paramos centro socialinių darbuotojų sudarytus individualaus darbo plano uždavinius socialinių problemų sprendimo klausimais. Daugiau apie išimtis Tvarkos aprašo 31 p.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Socialinės išmokos
Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Nijolė Bareikienė, tel. 204 3429, mob. tel. +370 60172681
Paslaugos vadovas
Ana Venclovaitienė, tel. 213 1755
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas skirti pašalpą (žr. formą);
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. pažyma apie darbingų bendrai gyvenančių asmenų (neatsižvelgiant į tai, kur jie deklaruoja gyvenamąją vietą) pastarųjų 3 mėnesių iki kreipimosi pajamas arba kreipimosi mėnesio, jeigu palyginti su praėjusiais 3 mėnesiais pasikeitė pajamų šaltinis ir (ar) bendrai gyvenančių asmenų sudėtis;
4. pažyma apie priteistas ir gaunamas (negaunamas) ar mokamas lėšas vaiko (vaikų) išlaikymui (alimentus);
5. pažymos ar kiti dokumentai, patvirtinantys papildomas išlaidas, patirtus nuostolius ar aplinkybes dėl pašalpos skyrimo (iš policijos pažymos apie vagystės, turto sugadinimo ir kitus atvejus, mokėjimo kvitai už medikamentus ar atliktas procedūras);
6. gydymo įstaigos pažyma apie ligą, atliktą operaciją;
7. pažymos ar kiti dokumentai, patvirtinantys patirtas (numatomas patirti) išlaidas už laikino apnakvindinimo paslaugas, apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugas, vasaros poilsio stovyklas, įsiskolinimus už švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, suteiktas paslaugas, kontraceptinių priemonių įsigijimą;
8. pažymos ar kiti dokumentai, patvirtinantys patirtas (numatomas patirti) išlaidas už būtiniausių baldų, buitinės technikos, namų apyvokos daiktų, kitų daiktų įsigijimą, būtiniausius būsto remonto, krosnių, kaminų remonto, vandentiekio įrengimo, pelėsių naikinimo, dezinfekcijos darbus, įsiskolinimus už būsto komunalines paslaugas ar būsto nuomą ar kitas būtiniausias paslaugas arba išlaidas;
9. Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pažyma apie gaisrą ar kitos pažymos apie ištikusias nelaimes (pusės metų laikotarpiu nuo įvykusios nelaimės);
10. pažymos ar kiti dokumentai, patvirtinantys patirtas (numatomas patirti) išlaidas už asmens švarinimo, kenkėjų naikinimo ir (ar) sukauptų šiukšlių iš būsto išvežimo paslaugas;
11. paslaugų teikėjų (įstaigų) sąskaitos ir asmens (kliento) kodas, kai pašalpa skiriama įsiskolinimui už būsto komunalines paslaugas ar būsto nuomą padengti ar apmokėti kitas būtiniausias paslaugas ar išlaidas;
12. prireikus kiti dokumentai.

Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
Informacija
Prašymą galima pateikti šiais būdais:
1. paspaudus aukščiau esantį mygtuką „Prisijungti“ prašymą užpildyti prisijungus prie Savivaldybės el. paslaugų valdymo sistemos paslaugos.vilnius.lt per e. valdžios vartus arba per login.vilnius.lt;
2. užpildytą šiame paslaugos apraše nurodytą prašymo formą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt;
3. užpildytą prašymą atsiųsti paštu adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius;
4. su galimybių pasu atvykus į Savivaldybės klientų aptarnavimo centrą Konstitucijos pr. 3 (I a.).
Konsultacijos ir informacija teikiama tel. 8 700 35545.

Gerbiami vilniečiai! Šiuo metu ypač padidėjus besikreipiančiųjų srautui, galimi laikini sunkumai skambinant telefonu 8 700 35545. Taip pat galimi ir perskambinimo klientui paslaugos sutrikimai.
Dėkojame už supratingumą ir atsiprašome už laikinus nepatogumus.
Informacija atnaujinta
2021-10-18 10:36:27