Vienkartinės išmokos užsieniečiui įsikurti skyrimas

Paslaugos aprašymas
Atkreipiame dėmesį, kad nuo sausio 1 d. atnaujinti (padidinti) bazinės socialinės išmokos (BSI), tikslinių kompensacijų bazės (TKB) ir valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžiai taikomi išmokoms už sausio mėnesį.

Laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusiam užsieniečiui gali būti skiriama vienkartinė išmoka įsikurti gyvenamojoje vietoje Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, atsižvelgiant į privataus namų ūkio* asmenų (turinčių leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje) skaičių, – nuo 628 iki 1 256 Eur (nuo 4 iki 8 valstybės remiamų pajamų dydžių (VRP); 1 VRP – 157 Eur).
* Privatus namų ūkis – asmuo, gyvenantis vienas, arba kartu gyvenančių asmenų grupė, apsirūpinantys gyvenimui būtinomis priemonėmis. Jeigu vienas iš privataus namų ūkio narių gavo šią išmoką, nė vienam kitam to privataus ūkio nariui nurodyta išmoka neskiriama.

Ši vienkartinė išmoka skiriama būtiniausiems baldams ir namų apyvokos reikmenims įsigyti, kelionės ir (ar) bagažo pervežimo iki gyvenamosios vietos išlaidoms padengti.
Dėl šios išmokos gali kreiptis asmenys, faktiškai gyvenantys Vilniuje.

Prašymą galima pateikti šiais būdais:
1. užpildyti el. paslaugos užsakymo formą pasirinkta kalba paspaudus mygtuką „Prisijungti“ šios paslaugos aprašyme;
2. užpildytą (pasirinkta kalba) ir saugiu el. parašu pasirašytą šiame paslaugos apraše nurodytą prašymo formą, atsiųsti el. paštu [email protected];
3. užpildytą prašymą atsiųsti registruotu paštu adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius;
4. atvykus į Vilniaus savivaldybės klientų aptarnavimo centrą Konstitucijos pr. 3 (I a.).

Konsultacijos ir informacija teikiama tel.: 8 601 48397, 8 664 52883 (lietuvių, rusų ir anglų k.).

Інформація українською мовою
Information in English
Информация на русском языке

Prisijungti galima turint el. bankininkystę Lietuvoje arba Lietuvoje išduotą el. parašo sertifikatą.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Socialinės išmokos
Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Anželika Aleksiuk, tel. (8 5) 231 0530
Paslaugos vadovas
Audronė Degutytė, tel. (8 5) 204 2173
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (laikinas leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje arba Migracijos departamento priimtas sprendimas dėl suteikto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje laikinosios apsaugos pagrindu);
2. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre įregistruota gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis (ne trumpesniam nei 6 mėn. laikotarpiui) ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jos kopija;
3. vienas iš šių dokumentų ar jo kopija: moksleivio ar studento pažymėjimas ar mokymo įstaigos pažyma, ar darbdavio pažyma, ar dokumentas, kad yra registruotas Užimtumo tarnyboje, ar pensininko pažymėjimas, ar pažyma apie nėštumą, ar asmens negalią patvirtinantis dokumentas;
4. asmeninės banko sąskaitos numeris (Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, ar Europos ekonominės erdvės valstybėje);
5. prireikus kiti dokumentai.
Informacija
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą:
Jūsų (Jūsų atstovaujamojo asmens) identifikacinių, kontaktinių bei kitų prašyme nurodytų asmens duomenų valdytoja – Vilniaus miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188710061, adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected]);
asmens duomenų tvarkymo tikslas: siekiant išnagrinėti prašymą dėl vienkartinės išmokos užsieniečiui įsikurti gavimo;
asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis: Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 6 straipsnio 1 dalies c punktu, t. y. vykdant teisinę prievolę;
asmens duomenys bus saugomi: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nustatyta tvarka – ne ilgiau negu 2 metus;
asmens duomenys gali būti pateikti: gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų kaip įrodymai ar kitoms institucijoms ar įstaigoms, kai tokių duomenų pateikimas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka;
Kreipiantis raštu Jūs turite teisę prašyti:
- leisti susipažinti su savo asmens duomenimis;
- juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;
- pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, [email protected]).
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos asmens duomenų apsaugos pareigūnas, el. p. [email protected].
Informacija atnaujinta
2023-01-24 14:32:27